31.1.1.11. God forvaltningsskik i forbindelse med afskedigelse

Der er i ombudsmandens praksis fastslået en række principper for god forvaltningsskik. Ombudsmanden har endvidere peget på det ønskelige i, at offentlige arbejdsgivere fører en hensynsfuld personalepolitik.

Det er god forvaltningsskik, at arbejdsgiveren

  • inddrager den ansatte i beslutningsprocessen, også ud over forvaltningslovens regler,
  • holder den ansatte orienteret om sagens gang,
  • i et vist omfang på eget initiativ vejleder den ansatte om den pågældendes retsstilling,
  • sørger for, at sagsbehandlingen ikke trækker unødigt ud.

Se mere om god forvaltningsskik i PAV kap. 9.