31.10. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

31.10.1 Tjekliste i forbindelse med afskedigelse af statstjenestemænd
31.10.2 Fmst. brev 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter Ful. § 2a, § 2b og § 8.
31.10.3 Eksempel på procedure og kriterier ved afskedigelse som følge af bevillingsmangel, stillingsnedlæggelse o.l.

Henvisningsoversigt

Finansministeriets Lbekg. 510 18/5 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionsloven).
Finansministeriets Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven).
Finansministeriets L 156 31/3 1950 Normeringslov for finansåret 1950-51 .
Finansministeriets bekg. 1329 21/11 2006 om betaling for helbredsoplysninger til brug for Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet).
Fmst. cirk. 19/4 2016 om åremålsansættelse (Modst.nr. 019-16).
Fmst. cirk 7/4 2016 om ophævelse af cirkulære om indgåelse af individuelle eller kollektive aftaler om afgangsaldre i staten og folkekirken mv. (Modst.nr. 018-16).
Fmst. cirk. 7/3 2016 om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) (Modst. nr. 006-16).
Fmst. cirk. 7/3 2016 om fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) (Modst.nr. 0007-16).
Fmst. cirk. 10/11 2015 om overenskomst for Akademikere i staten (Modst. nr. 049-14).
Fmst. cirk. 27/8 2013 om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (samarbejdsaftalen) (Modst. nr. 031-13).
Fmst. cirk. 6/12 2011 om beregning af løn under betalt fravær mv. (Perst. nr. 063-11).
Fmst. cirk 15/6 2011 om ophævelse af aftale og cirkulære om statstjenestemænds forhold i forbindelse med sygdom og cirkulære om sygedagslister (Perst.nr. 029-11).
Fmst. cirk. 5/12 2008 om suspension mv. og ulovlig udeblivelse.
Fmst. cirk. 30/9 2008 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (tillidsrepræsentantaftalen) (Perst.nr. 058-08).
Fmst. cirk. 11/11 2005 om ferieaftalen (Perst.nr. 053-05).
Fmst. cirk. 15/1 2003 om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl. (Perst.nr. 005-03).
Fmst. cirk. 1/9 2001 om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær (afskedscirkulæret) (Perst. nr. 023-01).
Fmst. cirk. 30/5 2001 om orlov til børnepasning (Perst. nr. 020-01).
Fmst. cirk. 2/9 1999 om implementering af deltidsdirektivet (Fmst. nr. 051-99) .
Fmst. cirk. 7/2 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd m.fl. (APD. nr. 11/92).
Fmst. cirk. 30/12 1987 om retningslinier for udstedelse af frigørelsesattester til deltidsansatte (LP. nr. 205/87).
Økonomi- og budgetministeriets cirk. 23/8 1973 om disciplinær indskriden mod statsansatte, som i forbindelse med tjenesten har gjort sig skyldig i lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter om tilvejebringelse af bevillingsmæssig hjemmel til afholdelse af udgifter.
Danmarks Riges Grundlov, L 169 5/6 1953 (grundloven), § 64.
Justitsministeriets Lbekg. 1284 af 14/11/2018 om rettens pleje ( retsplejeloven ).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1213 af 11/10/2018 om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1142 af 14/09/2018 af deltidslov (deltidsloven).
Økonomi- og Indenrigsministeriets Lbekg. 1031 af 06/07/2018 om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 822 af 20/06/2018 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven).
Ministeriet for Børn og Undervisnings Lbekg. 282 af 18/04/2018 om erhvervsuddannelser.
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1002 24/8 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1001 af 24/08/2017 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1342 af 21/11/2016 om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Skatteministeriets Lbekg. 1162 1/9 2016 om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 1177 9/10 2015 om ferie med senere ændringer (ferieloven).
Skatteministeriets Lbekg. 1088 3/9 2015 om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven).
Justitsministeriets Lbekg. 433 22/4 2014 af forvaltningsloven (forvaltningsloven).
Erhvervs- og Vækstministeriets Lbekg. 75 17/1 2014 af søloven (søloven).
Justitsministeriets L 606 12/6 2013 om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 645 8/6 2011 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. med senere ændringer ( ligebehandlingsloven ).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 309 3/3 2011 om værnepligtsorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet.
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 291 22/3 2010 om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang med senere ændringer (masseafskedigelsesloven).
Skatteministeriets L 471 12/6 2009 om arbejdsmarkedsbidrag med senere ændringer (arbejdsmarkedsbidragsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 907 11/9 2008 om tidsbegrænset ansættelse med senere ændringer.
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 899 5/9 2008 om lige løn til mænd og kvinder (ligelønsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 424 8/5 2006 om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet (foreningsfrihedsloven).
Indenrigs- og Sundhedsministeriets L 537 24/6 2005 om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab med senere ændringer (regionsloven).
Beskæftigelsesministeriets Lbekg. 710 20/8 2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).
Beskæftigelsesministeriets bekg. 1152 af 27/10/2017 om virksomhedsbegreb/arbejdssted og om opgørelse af antal lønmodtagere efter lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.
Beskæftigelsesministeriets bekg. 808 23/6 2017 om rådighed.
Justitsministeriets cirk 64 29/7 2005 om indberetning om straffesager mod offentligt ansatte samt indberetning om straffesager vedrørende seksuelt misbrug af børn mv. begået af personer, der er ansat eller beskæftiget med børn (Indberetningscirkulæret).
Justitsministeriets cirk. 219 10/11 1938 til alle statsmyndigheder angående anmeldelse til de strafforfølgende myndigheder af lovovertrædelser begået af tjenestemænd og dermed ligestillede.
Beskæftigelsesministeriets vejledning 9399 28/4 2017 til bekendtgørelse om rådighed.
Hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

31.10.1. Tjekliste i forbindelse med afskedigelse af statstjenestemænd

Se her: Tjekliste i forbindelse med afskedigelse af statstjenestemænd .

31.10.2. Fmst. brev af 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter Ful. § 2a, § 2b og § 8

Fmst. brev 1/9 1998 om lønbegrebet ved beregning af ydelser efter Ful. § 2a, § 2b og § 8.

31.10.3. Eksempel på procedure og kriterier ved afskedigelse som følge af bevillingsmangel mv

1. Afskedigelsesprocedure
I det følgende gennemgås et eksempel på en afskedigelsesprocedure. Det bemærkes, at drøftelsen i SU, jf. pkt. 1.1., er obligatorisk.

1.1. Opstilling af kriterier
Institutionens øverste ledelse udarbejder de generelle kriterier, man vil lægge vægt på ved vurdering af, hvilke medarbejdere der skal afskediges. Kriterierne skal herefter drøftes i SU.

1.2. Indstilling fra cheferne
På baggrund af kendskabet til den enkelte medarbejder foretager cheferne herefter en grundig vurdering, hvor de vedtagne kriterier anvendes i forhold til medarbejderne sammenholdt med den fremtidige opgaveløsning.

De enkelte chefer udarbejder herefter en indstilling om, hvem der bør afskediges inden for pågældendes område. Bl.a. af hensyn til at sikre dokumentationen, er det en god idé, at indstillingen er skriftlig.

1.3. Tværgående drøftelser
Chefkredsen drøfter indstillingerne for at opnå et tværgående overblik over de ansattes kvalifikationer og en mulighed for at vurdere den enkelte ansatte bredere end blot i forhold til kollegerne i kontoret/afdelingen. Andre chefer, som også har kendskab til den ansatte, får herved mulighed for at udtale sig.

1.4. Indstilling til ledelsen
På baggrund af de tværgående drøftelser udarbejdes en indstilling til den øverste ledelse om, hvilke medarbejdere der bør afskediges. Ved drøftelse med de enkelte chefer kan indhentes yderligere oplysninger og afklares tvivlsspørgsmål.

1.5. Ledelsens beslutning
Den endelige vurdering og beslutning om, hvem der skal afskediges, foretages af institutionens øverste ledelse på baggrund af indstilling.

2. Eksempler på kriterier ved vurdering af den enkelte ansatte
Kvalifikationsvurderingen bør bl.a. indeholde en vurdering af den enkelte ansattes:

Faglige kvalifikationer, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Uddannelse
- Kurser
- Relevant erhvervserfaring
- Varetagelse af specialistfunktioner
- Faglig fleksibilitet

Opgavevaretagelse, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Kvalitet
- Hurtighed
- Kapacitet

Personlige kvalifikationer, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Engagement og motivation
- Fleksibilitet
- Omstillingsevne
- Samarbejdsevne
- Stabilitet
- Andre jobrelaterede forhold som fx fysik, servicemindedhed

Anciennitet og andre sociale hensyn skal indgå i den samlede vurdering, men skal ikke tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn.