31.1.3. Dagpengegodtgørelse (G-dage)

Ved afskedigelse, herunder manglende accept af væsentlige stillingsændringer, samt ophør af tidsbegrænset ansættelse skal arbejdsgiveren betale dagpengegodtgørelse for de såkaldte G-dage (ledighedsdage) til ansatte, som på fratrædelsestidspunktet er medlem af en a-kasse og inden for de sidste fire uger har været beskæftiget hos arbejdsgiveren svarende til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger, jf. bekg. 400 26/4 2017 om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).

Med virkning fra 1. juli 2017 skal arbejdsgiver uanset ansættelsesforholdets varighed betale for 1. og 2. ledighedsdag til ansatte der opfylder beskæftigelseskravet.

Arbejdsgiveren skal ikke betale for G-dage, hvis

  • den ansatte påbegynder beskæftigelse den efterfølgende arbejdsdag,
  • den ansatte modtager sygedagpenge,
  • den ansatte afholder ferie på G-dagene,
  • den ansatte selv siger sin stilling op, fx fordi den pågældende ønsker at gå på pension eller efterløn (der skal dog betales, hvis den ansatte afskediges og først derefter vælger at gå på pension eller efterløn),
  • afskedigelsen væsentligst kan tilregnes den ansatte,
  • den ansatte inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver,
  • den ansatte har været i beskæftigelse, hvortil der ydes offentligt tilskud til lønnen i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,
  • den ansatte er tjenestemand og overgår til rådighedsløn,
  • arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på arbejdspladsen/er nødvendiggjort af strejke eller lockout på anden virksomhed, eller arbejdsophøret skyldes force majeure.

Der er pligt til at betale for G-dage til en ansat, som er på barselsorlov på tidspunktet for ansættelsens ophør. Dette gælder også, hvis vedkommende får barselsdagpenge.

Arbejdsgiveren kan senest 14 dage efter, at den ansatte er fratrådt, bede den ansatte om at give en erklæring på tro og love om, at vedkommende ikke har haft fuld beskæftigelse, har fået sygedagpenge, får dagpenge under de første 14 dages sygdom eller har holdt ferie på G-dagene.

Den ansatte skal senest 14 dage efter, at arbejdsgiveren har anmodet om tro og love-erklæringen, give den til arbejdsgiveren. Modtager arbejdsgiveren ikke erklæringen rettidigt, fortaber den ansatte retten til betaling af G-dage.

Arbejdsgiveren skal betale for G-dagene snarest muligt, dog senest ved den 2. lønudbetaling efter enten den ansattes arbejdsophør, hjemsendelse mv. eller efter, at den ansatte har givet en erklæring på tro og love, jf. bekg. om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage).