31.3. Særligt om tjenestemænd

Afsnittet omhandler de generelle regler om afskedigelse, der gælder specielt for tjenestemænd.

31.3.1. Regelgrundlaget for afskedigelse af tjenestemænd

Inden en tjenestemand afskediges, skal såvel de generelle regler, omtalt i afsnit 31.1., som nedennævnte særlige regler være fulgt. Derudover gælder der særlige procedurer ved enkelte afskedigelsessårsager. Disse omtales i afsnit 31.5.3.3.

Tjenestemandens krav på pension afhænger af afskedigelsesårsagen. Det er derfor vigtigt, at afskedigelsesårsagen er korrekt.

Reglerne om afskedigelse af tjenestemænd findes i kapitel 5, 6 og 7 i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven) (TL), og reglerne om de pensionsretlige konsekvenser heraf findes i Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionsloven) (TPL) samt i Fmst. cirk. 1/9 2001 om afskedigelse af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær (afskedscirkulæret).

Kongeligt udnævnte tjenestemænd (både varigt ansatte og ansatte på åremål) afskediges af Kongen (Dronningen), jf. TL § 26, stk. 1. Det er uden betydning, om der ved genbesættelse af stillingen ikke længere skal ske kongelig udnævnelse.

Andre tjenestemænd (både varigt ansatte og ansatte på åremål) afskediges af vedkommende minister eller af den, der bemyndiges dertil, jf. TL § 26, stk. 2, 1. pkt. Dog kan uansøgt afskedigelse kun foretages af ministeren, jf. TL § 26, stk. 2, 2. pkt. Denne bestemmelse udelukker ikke intern delegation fra ministeren til departementet.

For prøveansatte tjenestemænd er der ikke noget krav om, at uansøgt afskedigelse skal foretages af ministeren, jf. TL § 33, stk. 3. Det er en forudsætning for at anvende reglerne for prøveansatte, at opsigelsesvarslet afgives så tidligt, at det udløber senest samtidig med prøveansættelsen.

31.3.2. Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarslet for en varigt ansat tjenestemand og en tjenestemand på åremål, der afskediges uansøgt, er normalt 3 måneder til udgangen af en måned, jf. TL § 28, stk. 1, 1. pkt. Er afskedigelsen begrundet i, at tjenestemanden "som følge af strafbart forhold, tjenesteforseelse eller mislighed er uskikket" til at forblive i stillingen, kan afskedigelse dog ske med kortere varsel eller uden varsel, jf. TL § 28, stk. 1, 2. pkt.

Hvis tjenestemanden afskediges, uden at det skyldes disciplinære forhold, og uden at den pågældende er berettiget til rådighedsløn eller aktuel pension, henstilles det, at der så vidt muligt gives et varsel af samme længde, som den pågældende ville have haft efter funktionærloven.

Opsigelsesvarslet for en tjenestemand på prøve er i de første 6 måneder 14 dage til udgangen af en måned, jf. TL § 33, stk. 2. I den resterende del af prøveansættelsen er varslet det samme som for varigt ansatte, jf. TL § 28.

Hvis afskedigelsen varsles for sent, så fratræden sker efter prøveansættelsens udløb, skal afskedigelsen foretages efter de regler, der gælder for varigt ansatte tjenestemænd.

Også for prøveansatte kan varslet nedsættes eller bortfalde, hvis afskedigelsen skyldes disciplinære forhold, jf. TL § 28, stk. 1, 2. pkt.

For tjenestemandslignende ansatte gælder de opsigelsesvarsler, der måtte være fastsat i den enkelte ansættelseskontrakt eller i reglementer, regulativer eller andre generelle ansættelsesgrundlag. For tjenestemandslignende ansatte, der er funktionærer, gælder som minimum funktionærlovens opsigelsesvarsler. Hvis intet er fastsat, følges samme opsigelsesvarsler som for tjenestemænd.

31.3.3. Pensionsretlig udtalelse

Før arbejdsgiveren kan træffe afgørelse om afskedigelse af en tjenestemand, skal arbejdsgiveren indhente en udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om tjenestemandens krav på pension eller rådighedsløn, jf. TL § 31, stk. 2, og TPL § 31, stk. 1.

Udtalelsen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har sammenhæng med, at de øgede udgifter til pension på grund af den fremrykning af pensionsudbetalingen, der følger af den uansøgte afsked, skal afholdes af Finansministeriet på finanslovens § 36. Kravet om en udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen gælder ikke ved alderspensionering, fordi der ikke er tale om en fremrykning af pensionsudbetalingen.

Sagen skal ved forelæggelsen indeholde samtlige data om tjenestemanden, det hidtidige ansættelsesforløb samt udførlige oplysninger om afskedigelsesårsagen med fornøden dokumentation herfor.

For prøveansatte skal der indhentes en udtalelse, hvis der kan opstå spørgsmål om eventuel ret til aktuel eller opsat pension efter TPL kap. 2 og 7, jf. TL § 33, stk. 3. Det vil sige efter 1 års ansættelse eller tidligere, hvis tjenestemanden har haft forudgående ansættelse, der medregnes i pensionsalderen efter TPL §§ 4, 4 a eller 4 b.

31.3.4. Særlige høringsregler i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd

Tjenestemanden skal høres både i henhold til tjenestemandsloven og i henhold til forvaltningsloven, jf. TL § 31, stk. 1, og forvaltningslovens § 19.

Højesteret har, jf. UfR 2002.1269 H, fastslået, at høringspligten efter TL § 31, stk. 1, er af samme omfang som høringspligten i forvaltningslovens § 19, og at også høringer i henhold til TL § 31, stk. 1, skal opfylde kravene til den ulovbestemte, udvidede partshøringspligt i afskedigelsessager, hvor denne gælder, se afsnit 31.1.1.1. og afsnit 31.1.1.2. De to høringer vil derfor kunne foretages i samme ekspedition.

I henhold til tjenestemandsloven skal tjenestemanden imidlertid ikke høres ved afskedigelse på grund af alder. Tilsvarende gælder, hvis der har været afholdt tjenstligt forhør i henhold til TL §§ 20 og 22, se afsnit 31.1.1.2. og PAV kap. 29.

Høring efter tjenestemandsloven skal således kun ske ved afskedigelse på grund af:

  1. Sygdom
  2. Anden utilregnelig årsag, fx uegnethed/samarbejdsvanskeligheder
  3. Stillingsnedlæggelse
  4. Straffedom, når der ikke er afholdt tjenstligt forhør.

I de tilfælde, hvor der ikke er høringspligt efter tjenestemandsloven, er der dog fortsat pligt til at gennemføre en høring efter forvaltningsloven, jf. afsnit 31.1.1.1. Det medfører bl.a., at tjenestemanden skal høres om Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionsretlige udtalelse.

Krav til høringens indhold
Høringen af tjenestemanden skal bl.a. indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for den påtænkte afskedigelse samt den pensionsretlige udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Foretages høringen, før den pensionsretlige udtalelse foreligger, bør det fremgå af høringen, at pensionsspørgsmålet er forelagt for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og at svaret herfra vil blive fremsendt efterfølgende som led i partshøringen.

Ved afskedigelse på grund af sygdom (helbredsbetinget utjenstdygtighed) sender Medarbejder- og Kompetencestyrelsen et brev til tjenestemanden via digital post om, hvilke lægelige akter der er lagt til grund ved Helbredsnævnets vurdering af den pågældendes tjenstdygtighed med oplysning om, at tjenestemanden kan rekvirere kopi af lægeerklæringerne til eventuelt brug ved partshøringen i Sekretariatet for Helbredsnævnet (HB@naevneneshus.dk). Proceduren skyldes, at helbredsoplysninger, som er indhentet til brug for lægelig vurdering i relation til pensionsretten, kun kan videregives med tjenestemandens samtykke, jf. TPL § 32, stk. 2. Hvis en arbejdsgiver måtte have en saglig grund til at kende helbredsoplysningerne, må arbejdsgiveren kontakte tjenestemanden herom.

Frist for udtalelse
Der kan fastsættes en frist for, hvornår tjenestemandens udtalelse skal foreligge. Fristen bør normalt ikke være over 3 uger. Foretages høringen, før den pensionsretlige udtalelse foreligger, skal der tages hensyn hertil ved fastsættelse af fristen. Overholdes fristen ikke, fortsættes afskedigelsesproceduren, uden at dette afskærer tjenestemanden fra senere at fremkomme med udtalelser. Kommer der i den forbindelse nye oplysninger, inden afgørelsen er truffet, skal disse indgå i den videre behandling.

Høring af centralorganisationen
Ud over at tjenestemanden selv skal høres, skal der foretages en selvstændig høring af den centralorganisation, der har forhandlingsretten for tjenestemandens stilling, jf. TL § 31, stk. 1, medmindre der har været afholdt forhør efter TL §§ 20-21. Høringsskrivelsen til centralorganisationen skal indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for den påtænkte afskedigelse. Ved denne høring kan der videregives fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang, uden at det strider mod regler om tavshedspligt, jf. FOB nr. 90.376.

Meddelelse om afgørelse
Hvis arbejdsgiveren træffer afgørelse om, at tjenestemanden skal afskediges, bør afgørelsen meddeles skriftligt til den pågældende, og den skal i så fald være ledsaget af en begrundelse, jf. forvaltningslovens § 22. Der henvises desuden til PAV kap. 9.

Afskedigelsen kan ikke varsles, før de procedurer, der er foreskrevet i TL § 31, og de forvaltningsretlige forskrifter er fulgt. Arbejdsgiveren skal endvidere påse, at der for kgl. udnævnte tjenestemænd foreligger en kgl. resolution om afskedigelse og for andre tjenestemænd en beslutning fra vedkommende minister (departement), før varsel om afskedigelse afgives.

31.3.5. Tjenestebolig

Hvis tjenestemanden har en leje- eller tjenestebolig som led i ansættelsen, har den pågældende pligt til at fraflytte boligen i forbindelse med afskedigelsen, se PAV kap. 20.

31.3.6. Frihed til jobsøgning

I det omfang det er foreneligt med tjenesten, er der mulighed for at give en tjenestemand tjenestefrihed med løn, med henblik på at tjenestemanden kan søge en anden stilling.