31.8. Egen opsigelse/ansøgt afskedigelse

31.8.1. Overenskomstansatte og funktionærer

I fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne indgår et fælles regelsæt om afskedigelse. Ifølge disse bestemmelser gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse også for månedslønnede ikke-funktionærer.

Efter en eventuel prøvetids udløb skal opsigelse senest ske

inden udløbet af (ubrudt ansættelse)       med et varsel på
5 måneder                                                  1 måned
2 år 9 måneder                                           3 måneder
5 år 8 måneder                                           4 måneder
8 år 7 måneder                                           5 måneder
Herefter                                                     6 måneder

Det følger af funktionærloven, at hvis der ved skriftlig kontrakt er aftalt en prøvetid de første 3 måneder af ansættelsen, er den ansatte berettiget til at sige sin stilling op med dags varsel, medmindre andet er aftalt, jf. funktionærlovens § 2. Efter udløb af prøvetiden skal opsigelse fra den ansattes side ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang, jf. funktionærlovens § 2, stk. 6.

Hvis der oprettes skriftlig kontrakt herom, kan et længere opsigelsesvarsel fra den ansattes side dog være gyldigt, under forudsætning af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende, dvs. med lige så mange måneder, som er lagt til den ansattes varsel.

Medarbejderens opsigelse har virkning fra fremkomsttidspunktet.

31.8.2. Tjenestemænd

En varigt ansat eller en åremålsansat tjenestemand kan til enhver tid kræve sig afskediget fra sin stilling med 3 måneders varsel til udgangen af en måned, jf. TL § 27. Afskedigelsesmyndigheden kan dog efter ønske fra tjenestemanden bevilge afsked med kortere varsel.

En prøveansat tjenestemand kan i de første 6 måneder forlange sig afskediget med 14 dages varsel og i den resterende del af prøveansættelsen med 1 måneds varsel, i begge tilfælde til udgangen af en måned, jf. TL § 33, stk. 1.

Alder
En tjenestemand er berettiget til afskedigelse på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori den pågældende når pensionsudbetalingsalderen, jf. § 1 a i Lbekg. 1327 10/09 2020 om beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven).Pensionsudbetalingsalderen ligger 3 år før folkepensionsalderen for tjenestemænd, ansat 1-1-2018 og senere, og 5 år før folkepensionsalderen for tjenestemænd, ansat fra 1-1-2007, men før 2018. For tjenestemænd ansat før 1.1.2007 er pensionsudbetalingsalderen 60 år, se om afskedsårsager af tjenestemænd i  PAV kap. 34.

Sygdom
Når en tjenestemand søger sin afskedigelse på grund af sygdom, skal afskedigelsesmyndighederne - inden ansøgningen om afskedigelse imødekommes - indhente en udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om tjenestemandens krav på pension, jf. TL § 31, stk. 2. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indhenter til brug herfor en udtalelse fra Helbredsnævnet, jf. TPL § 31, stk. 2.

I den forbindelse bør afskedigelsesmyndigheden gøre tjenestemanden opmærksom på de regler og de aldersbetingelser, der gælder for muligheden for at opnå kvalificeret svagelighedspension (TPL § 7). Det vil sige, at fratræden skal ske, inden tjenestemanden har nået pensionsudbetalingsalderen, der for tjenestemænd ansat før 1.1.2007 er 60 år, se PAV kap. 34.

Hvis det er nødvendigt at bevilge en tjenestemand en afskedigelse med forkortet varsel for, at den pågældende kan bevare muligheden for at fratræde, før det fyldte 60. år med henblik på at få kvalificeret svagelighedspension, skal afskedigelsesmyndigheden vejlede om konsekvensen heraf. Det vil sige indtægtstabet ved fremrykket overgang fra løn til pension og usikkerheden om, hvorvidt der vil blive bevilget en kvalificeret svagelighedspension.

Til brug for forelæggelsen for Helbredsnævnet skal tjenestemanden ifølge afskedscirkulærets § 7, stk. 1, samtidig med afskedigelsesansøgningen indsende:

  • En udførlig erklæring fra lægen,
  • eventuelle journaludskrifter, speciallægeerklæringer og udskrivningskort og
  • andre relevante oplysninger om helbredstilstanden.

Disse erklæringer mv. sendes enten med post stilet til Helbredsnævnet i en lukket kuvert til Sekretariatet for Helbredsnævnet, der er placeret i Nævnenes Hus i Viborg, Toldboden 2, 8800 Viborg eller sendes direkte til Helbredsnævnet med sikker post til HB@naevneneshus.dk.

De krav, der i øvrigt stilles til indhold og behandling af disse erklæringer, er anført i afskedscirkulærets §§ 6-8, og der henvises desuden til afsnit 31.5.3.3.