31.1.2. Ferie i opsigelsesperioden

Arbejdsgiveren bør ved afskedigelse forholde sig til, om den ansatte skal holde ferie i opsigelsesperioden.

Udgangspunktet er i følge Lbekg. 230 12/02 2021 om ferie (ferieloven) de almindelige regler om varsling, placering og afholdelse af ferie. Dog gælder der særlige regler for hovedferien, hvis opsigelsesvarslet er 3 måneder eller derunder, samt for overført ferie og ferie i forbindelse med  .

Ifølge ferielovens § 11, stk. 1, kan hovedferien ikke lægges i opsigelsesperioden, medmindre opsigelsesvarslet er længere end 3 måneder eller er forlænget med antallet af feriedage. Det bemærkes, at hovedferie alene kan varsles til afholdelse i hovedferieperioden. Ferielovens § 11, stk. 1, gælder kun ved uansøgt afskedigelse, men uanset om opsigelsen afgives før eller efter feriens tilrettelæggelse.

Statsansattes ret til ferie er reguleret i ferieloven med tilhørende bekendtgørelser, samt Skm. cirk. 18/12 2019 om aftale om ferie (ferieaftalen). Ferieaftalen er et supplement til ferieloven. Aftalen erstatter således ikke ferieloven, men indeholder bestemmelser, hvor ferieloven suppleres eller fraviges.

Reglerne om ferie og særlige feriedage i forbindelse med fratræden er nærmere beskrevet i Skatteministeriets og centralorganisationernes fælles ferievejledning fra december 2019.

Ifølge ferieaftalens § 6 kan en ansat ikke pålægges at holde overført ferie i opsigelsesperioden.

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne indgik i forlængelse heraf ny ferieaftale, der også trådte i kraft den 1. september 2020.

Ferie omtales i PAV kap. 23.

Ferie i forbindelse med fritstilling omtales i afsnit 31.2.7.