31.6.10. Partshøring

I sager om afskedigelse på grund af arbejdsmangel skal der partshøres om årsagen til arbejdsmanglen, fx besparelser, og om, hvori arbejdsmanglen/besparelserne består. For så vidt angår partshøring, henvises til afsnit 31.1.1.1.

Ved afskedigelse begrundet i institutionens forhold er der ikke pligt til udvidet partshøring.

I partshøringen skal der redegøres for de kriterier, der er fulgt ved afgørelsen af, hvilke ansatte der skal afskediges. De ansatte skal høres over de kriterier, som myndigheden lægger vægt på, samt høres over, at de på baggrund af disse kriterier påtænkes afskediget. Der kræves ikke herudover en uddybning af myndighedens vurdering af de pågældende medarbejdere i forhold til andre medarbejdere, jf. Østre Landsrets dom af 25. maj 2005, hvor retten fandt, at en uddybning af pågældendes relative vægtning i forhold til andre kvalificerede medarbejdere ligger uden for begrundelseskravet i forvaltningslovens § 19. Landsrettens afgørelse er stadfæstet af Højesteret den 27. november 2006 (UfR 2007.537 H). Se også PAV kap. 9.

Arbejdsgiver har vidt skøn i forhold til, hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes under en tilpasningsrunde. Hvis et af kriterierne for, hvem der bedst kan undværes blandt andet er performance, er det ikke et krav, at arbejdsgiver har iværksat tjenestelige foranstaltninger først, jf. faglig voldgift af faglig voldgift af 2. februar 2023 (FV 2022-516).

Arbejdsgiveren har ikke pligt til hverken ved partshøringen eller ved en anmodning om aktindsigt at udlevere eventuelle vurderingsskemaer, jf. Folketingets Ombudsmands sag nr. 2011-1813-8133. Se breve fra ombudsmanden af 22. juli og 20. september 2011.

For så vidt angår den ansattes høringssvar og arbejdsgiverens behandling af dette, henvises til afsnit 31.1.1.1. Se endvidere PAV kap. 9.