17.2.1.4. Prøvetid

De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som gensidig prøvetid, i henhold til formularen i bilag 1 i bekg. 479 26/4 2019 om forberedende grunduddannelse. Efter prøvetidens udløb kan aftalen kun ophæves af en part, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, skal dette godkendes af tilrettelæggeren. Tilrettelæggeren er FGU-institutionen. Det er institutionen, der er tovholder på forløbet, herunder også ift. eventuelle ændringer. Medfører ændringen, at uddannelsesplanen skal justeres, kræver det kommunens godkendelse, hvorimod kommunen alene skal orienteres, hvis ændringen kun medfører ændring af elevens forløbsplan, jf. Lbekg. 1393 5/10 2022 om kommunal indsats for unge under 25 år § 2 f, stk. 2.