17.2.1. EGU-elever

EGU-elever er unge, som ansættes i en praktikperiode ifølge Lbekg. 606 24/05 2019 om forberedende grunduddannelse. EGU er et af sporene i den forberedende grunduddannelse (FGU), som trådte i kraft den 1. august 2019.

Uddannelsen har til formål at styrke elevens selvstændighed og faglige, personlige og sociale udvikling og kompetencer, som dels giver adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

Erhvervsgrunduddannelsen tilrettelægges ligesom erhvervsuddannelserne således, at der veksles mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsen varer to år og tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele virksomhedspraktik og en tredjedel skoleundervisning.

Unge, som endnu ikke er fyldt 25 år, og som af kommunalbestyrelsen er vurderet til at være i målgruppen for uddannelsen, er berettiget til optagelse på erhvervsgrunduddannelse. Personer, som er fyldt 25 år, er berettiget til optagelse, hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at dette vil være det mest virksomme uddannelsestilbud, og den pågældende er indforstået hermed. 

 

17.2.1.1. Praktikaftale

Før en erhvervsgrunduddannelse påbegyndes, skal der være indgået en praktikaftale, som skal være godkendt af kommunen inden praktikopholdets begyndelse. Praktikaftale indgås på en formular, der er godkendt af undervisningsministeren. I formularen fastsættes vilkår om prøvetid, opsigelse og ophævelse.

Kommunen kan kun godkende praktikaftalen, hvis det af praktikaftalen fremgår, at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

17.2.1.2. Praktikbevis

Når praktikopholdet er gennemført tilfredsstillende, udsteder ansættelsesmyndigheden et praktikbevis for gennemførelsen. Beviset skal indeholde oplysning om praktikopholdets mål samt om de arbejdsområder og funktioner, den unge har været beskæftiget med. Når hele uddannelsen er gennemført, modtager eleven et uddannelsesbevis. Beviset udstedes af den skole, hvor det sidste skoleophold finder sted.

17.2.1.3. Samtykke

For unge, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke til at indgå, ændre og opsige praktikaftaler fra den, der har forældremyndigheden.

17.2.1.4. Prøvetid

De første 1-3 måneder af praktiktiden betragtes som gensidig prøvetid, i henhold til formularen i bilag 1 i bekg. 479 26/04 2019 om forberedende grunduddannelse. Kommunen kan ophæve aftalen, hvis eleven ikke følger den fastsatte uddannelsesplan. I øvrigt kan aftalen kun ophæves efter aftale mellem parterne.

17.2.1.5. Løn

Unge, der som led i en erhvervsgrunduddannelse ansættes i en statsinstitution, er omfattet af overenskomsten for EGU-elever, jf. Fmst. cirk. 8/9 1994 om EGU-elever i staten. Lønnen udgør 88.934 kr. pr. år (31. marts 2012-niveau). Lønnen reguleres efter de gældende regler om procentregulering af løn. Der udbetales løn i praktikperioder, og den udbetales månedsvis bagud. I skoleperioder modtager eleven skoleydelse, der udbetales af kommunen.

17.2.1.6. Øvrige ansættelsesvilkår

Erhvervsgrunduddannelseselever er under fravær som følge af sygdom, graviditet, barsel og adoption omfattet af de aftaler, som Finansministeriet har indgået med centralorganisationerne.

Erhvervsgrunduddannelseselever er omfattet af ferielovens regler og ferieaftalen i staten. De særlige regler i ferielovens § 9 om ret til betalt ferie for erhvervsuddannelseselever finder ikke anvendelse for erhvervsgrunduddannelseselever.