17.2. Andre elever

Ved andre elever forstås her elever, der ikke er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser. En følge heraf er, at de heller ikke er omfattet af ferielovens § 42, se også afsnit 17.1.7.1, og de særlige regler om befordringsgodtgørelse til elever, se også afsnit 17.1.7.4.

17.2.1. EGU-elever

Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er et af de tre uddannelsesspor i forberedende grunduddannelse (FGU). Uddannelsen startede den 1. august 2019.

Uddannelsen skal give eleven viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til primært at gennemføre en ungdomsuddannelse eller alternativt opnå ufaglært beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen tilrettelægges ligesom erhvervsuddannelserne således, at der veksles mellem skoleundervisning og virksomhedspraktik. Uddannelsen varer som hovedregel op til to år og tilrettelægges som udgangspunkt med to tredjedele virksomhedspraktik og en tredjedel skoleundervisning. Uddannelsens varighed kan forlænges, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt af kommunalbestyrelsen.

Unge, som endnu ikke er fyldt 25 år, og som af kommunalbestyrelsen er vurderet til at være i målgruppen for FGU, kan optages på EGU-sporet. Personer, som er fyldt 25 år, kan optages, hvis kommunalbestyrelsen har vurderet, at dette vil være det mest virksomme uddannelsestilbud, og den pågældende er indforstået hermed.

FGU-eleverne i EGU-sporet ansættes i praktikperioden (virksomhedspraktik), jf. Lbekg. 606 24/5 2019 om forberedende grunduddannelse.

17.2.1.1. Praktikaftale

Før virksomhedspraktikken i EGU-sporet påbegyndes, skal der være indgået en praktikaftale, som skal være godkendt af kommunen. Praktikaftale indgås på en formular, der er godkendt af undervisningsministeren, og som findes som bilag til bekg. 479 26/4 2019 om forberedende grunduddannelse. I formularen fastsættes vilkår om prøvetid, opsigelse og ophævelse mv.

Kommunen kan kun godkende praktikaftalen, hvis det af praktikaftalen fremgår, at virksomheden er bekendt med muligheden for at oprette en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser.

17.2.1.2. Beviser

FGU-institutionen udsteder et kompetencebevis til FGU-elever i egu-sporet efter tilfredsstillende gennemførelse af et samlet forløb på minimum 12 uger. Kompetencebeviset dokumenterer opnåede faglige kompetencer og eventuelt dertil knyttede sociale og personlige kompetencer. Det gælder både de kompetencer, hvortil der knytter sig egentlige prøver med centralt fastsatte kompetencemål, og øvrige kompetencer. Kompetencebeviset sammenfatter eventuelt udstedte prøvebeviser fra andre uddannelsesinstitutioner, hvorfra uddannelseselementer er indgået i FGU.

Til elever, som afslutter EGU-sporets højeste niveauer med en fagprøve, udstedes et uddannelsesbevis, som dokumenterer den opnåede kompetence.

17.2.1.3. Samtykke

For unge, der er undergivet forældremyndighed, kræves samtykke til at indgå, ændre og opsige praktikaftaler fra den, der har forældremyndigheden.

17.2.1.4. Prøvetid

De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som gensidig prøvetid, i henhold til formularen i bilag 1 i bekg. 479 26/4 2019 om forberedende grunduddannelse. Efter prøvetidens udløb kan aftalen kun ophæves af en part, hvis den anden part væsentligt misligholder aftalen, eller en væsentlig forudsætning for aftalen er bristet. Hvis parterne aftaler ændringer i eller ophør af aftalen, skal dette godkendes af tilrettelæggeren. Tilrettelæggeren er FGU-institutionen. Det er institutionen, der er tovholder på forløbet, herunder også ift. eventuelle ændringer. Medfører ændringen, at uddannelsesplanen skal justeres, kræver det kommunens godkendelse, hvorimod kommunen alene skal orienteres, hvis ændringen kun medfører ændring af elevens forløbsplan, jf. Lbekg. 1393 5/10 2022 om kommunal indsats for unge under 25 år § 2 f, stk. 2.

17.2.1.5. Løn

FGU-elever i EGU-sporet, der ansættes i virksomhedspraktik i en statsinstitution, er omfattet af overenskomsten for EGU-elever, jf. Fmst. cirk. 8/9 1994 om EGU-elever i staten. Lønnen udgør 88.934 kr. pr. år (31. marts 2012-niveau). Lønnen reguleres efter de gældende regler om procentregulering af løn. Der udbetales løn i praktikperioder, og den udbetales månedsvis bagud. I skoleperioder modtager eleven skoleydelse, der udbetales af FGU-institutionen.

17.2.1.6. Øvrige ansættelsesvilkår

FGU-elever i EGU-sporet er under fravær som følge af sygdom, graviditet, barsel og adoption omfattet af de aftaler, som Finansministeriet har indgået med centralorganisationerne.

Eleverne er omfattet af ferielovens regler og ferieaftalen i staten. De særlige regler i ferielovens § 9 om ret til betalt ferie for erhvervsuddannelseselever finder ikke anvendelse for FGU-elever i EGU-sporet.