34.3.4. Individuelt ansatte

Pensionsordninger for individuelt ansatte skal ikke godkendes af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Det forudsættes, at der er en pensionsordning knyttet til ansættelsen, medmindre særlige omstændigheder taler imod det. Pensionsbidraget skal som udgangspunkt være på niveau med pensionsbidraget i tilsvarende eller sammenlignelige stillinger på overenskomstområdet. Dette gælder også for pensionerede tjenestemænd og tidligere overenskomstansatte, der får udbetalt pension fra tidligere ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse.

Indbetaling af pensionsbidrag til en pensionsordning for pensionerede tjenestemænd og tidligere overenskomstansatte, der får udbetalt pension fra tidligere ansættelse i staten eller anden offentlig ansættelse, kan undlades, hvis der er tale om en kortvarig ansættelse eller hvis der er tale om få timers beskæftigelse om ugen. I de tilfælde udbetales pensionsbidraget som løn.

For ansættelsesforhold, der er tidsubegrænsede eller varer ud over 12 måneder, skal der som udgangspunkt ske indbetaling af pensionsbidrag til en pensionsordning.

Der stilles ikke længere særlige krav til indholdet af en individuel pensionsordning. Dog skal sådanne pensionsordninger klausuleres mod tilbagekøb på en sådan måde, at de ikke kan tilbagekøbes i videre omfang end nævnt i § 6 i aftale af 25. august 2016 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om generelle krav til indholdet af bidragsdefinerede pensionsordninger, jf. Fmst. cirk. 30/4 2019.