3.2.4. Frist for forhandlinger

Forhandlinger skal påbegyndes senest 3 uger efter, at en anmodning om forhandling er modtaget, medmindre parterne enes om andet.

Både inden for aftaleområdet og uden for dette gælder det, at spørgsmål vedrørende tjenestemænd kan kræves indbragt for en overordnet myndighed.

En forhandlingsberettiget organisation kan således inden for en frist på 1 måned kræve forhandlingerne i en institution videreført hos vedkommende minister. En centralorganisation kan inden for en tilsvarende frist kræve, at en minister, inden afgørelse træffes, forelægger sagen for skatteministeren. Endvidere kan en centralorganisation inden for samme frist kræve, at skatteministeren indhenter en udtalelse fra Lønningsrådet inden sin stillingtagen i en sag.

En minister har også selv adgang til at forelægge sager for skatteministeren, inden afgørelse træffes.