3.3. Overenskomstområdet

3.3.1. Arbejdsmarkedets almindelige principper

På overenskomstområdet anvendes arbejdsmarkedets almindelige principper for udøvelse af forhandlingsret. Det vil sige, at der normalt indgås aftale mellem parterne om løn- og andre ansættelsesvilkår i form af en kollektiv overenskomst.

Det er ikke som på tjenestemandsområdet formelt fastsat, at visse spørgsmål ikke kan gøres til genstand for aftale. I hovedsagen følges dog de samme principper på overenskomstområdet. Det har sammenhæng med tilsvarende forhold som på tjenestemandsområdet - ledelsesretten, de bevillingsmæssige forskrifter og anden lovgivning.

En række spørgsmål, der angår forvaltningens opgaver, organisation og personalebehov, kan således ikke indgå i forhandlinger om kollektiv overenskomst.

Mens tjenestemændenes hovedaftale indeholder en lang række regler om selve forhandlingsproceduren, er det begrænset, hvad der findes af formaliserede regler på overenskomstområdet.

Der er indgået Fmst. cirk. 08/09 2011 om hovedaftale mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010. Endvidere har Finansministeriet indgået Fmst. cirk. 24/06 1991 om hovedaftale med AC-organisationerneFmst. cirk. 27/11 1991 om hovedaftale mellem Finansministeriet og statsansattes kartel overenskomstsektionen, Fmst. cirk. 19/05 2014 om hovedaftale mellem Finansministeriet og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark samt hovedaftaler med faglige organisationer, der ikke er tilsluttet en centralorganisation.

Disse hovedaftaler indeholder imidlertid først og fremmest regler om iværksættelse af arbejdsstandsning og regler om behandling af uenighed om forståelsen af og/eller brud på en kollektiv overenskomst eller hovedaftale.

Der er endvidere fastsat regler om, at overenskomstforhandlinger skal påbegyndes senest 1 måned efter, at der fremsættes anmodning herom. Endelig følger det af hovedaftalerne, at selv om en overenskomst er opsagt og udløbet, er overenskomstparterne forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst er indgået, eller arbejdsstandsning er iværksat.

Overenskomstforhandlingerne føres mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Finansministeren kan bemyndige en anden minister til at forhandle og indgå overenskomst inden for nærmere angivne retningslinjer. Det er normalt forudsat, at udkast til overenskomst skal forelægges Medarbejder- og Kompetencestyrelsen til godkendelse.

3.3.2. Særregel på funktionærområdet

Ud over de almindelige arbejdsretlige principper for organisationernes udøvelse af forhandlingsret vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår gælder en særlig bestemmelse for funktionærer.

Ifølge § 10 i Lbekg. 1002 24/8 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer med senere ændringer (funktionærloven) har ethvert personale - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår.

Ful § 10 skal ses i sammenhæng med de almindelige arbejdsretlige regler, og den har derfor ikke selvstændig betydning i spørgsmål om forhandlingsret og kollektiv overenskomst for en personalegruppe. Heri ligger bl.a., at bestemmelsen ikke giver en organisation krav på at opnå en kollektiv overenskomst eller krav på, at der optages forhandlinger om en overenskomst.

Bestemmelsens selvstændige betydning er alene, at en funktionær gennem sin organisation har mulighed for at kræve forhandling om sine egne løn- og arbejdsvilkår, enten hvor vilkårene er fastsat uden forhandling med en organisation, eller hvor vilkårene er omfattet af en overenskomst med en anden organisation.

Det indebærer, at man ikke kan afvise et krav fra en organisation om forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for en enkelt funktionær - heller ikke med henvisning til, at disse allerede er fastlagt i en kollektiv overenskomst med en anden organisation. Men der er ikke krav om, at forhandlingen skal føre til enighed.

Som eksempel på forhandlinger efter ful § 10 kan det nævnes, at en ansættelsesmyndighed er forpligtet til efter anmodning at forhandle sin indstilling om ydelse af lokalløn eller tillæg i nyt lønsystem med en organisation, som funktionæren er medlem af - også i tilfælde, hvor organisationen ikke er part i den overenskomst eller aftale, som funktionæren er omfattet af. Aftale om lokalløn eller tillæg i nyt lønsystem indgås imidlertid med den forhandlingsberettigede organisation.