3.4. Tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg

3.4.1. Tillidsrepræsentanter

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale om tillidsrepræsentanter i staten mv. Aftalen gælder for såvel overenskomstansatte som tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Tillidsrepræsentanten er organisationens repræsentant på arbejdspladsen og medarbejdernes repræsentant i forhold til ledelsen.

Det er tillidsrepræsentantens opgave at deltage i forhandlinger og drøftelser med ledelsen, fx i forbindelse med ansættelser og afskedigelser, at tale med og orientere de ansatte, herunder skabe kontakt og koordinering med andre tillidsrepræsentanter, samt at indsamle og formidle information mv.

Tillidsrepræsentanten varetager endvidere de lokale forhandlingsopgaver, som fra organisationen er delegeret til den pågældende, fx forhandlinger om tillæg i de nye lønsystemer og efter lokallønsordningen.

Reglerne om tillidsrepræsentanter er nærmere beskrevet i kapitel 6.

3.4.2. Samarbejdsudvalg

Samarbejdsaftalen, jf. cirk. 27/8 2013, fastsætter rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

I institutioner med 25 eller flere beskæftigede skal der oprettes samarbejdsudvalg.

I samarbejdsudvalget skal man drøfte alle spørgsmål af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold.

Reglerne om samarbejde og samarbejdsudvalg er nærmere behandlet i kapitel 7.