3.1. Tjenestemandslovens regler

Kap. 10 i Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven) indeholder regler for forhandlingsforholdene på tjenestemandsområdet.

Der er foretaget en opdeling af forhandlingsretten, således at centralorganisationerne på en række områder har en egentlig aftaleret, mens de på andre områder alene har en forhandlingsret.

3.1.1. Begrænsninger i aftaleretten

Selvom løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale, kan der ikke indgås aftale om ansættelsesvilkår, der bestemmes ved lov eller fastsættes i henhold til lov, eller om forhold, som angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov. På disse områder skal der dog forhandles med centralorganisationerne, inden der træffes bestemmelse om fastsættelse eller ændring af ansættelsesvilkår.

Når forhold, som angår forvaltningens opgaver, organisation eller personalebehov, er undtaget fra aftaleretten, har det sammenhæng med arbejdsmarkedets almindeligt gældende grundsætning om arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet samt den omstændighed, at sådanne forhold i det statslige regi i princippet fastlægges af de bevilgende myndigheder ved behandlingen af de årlige finanslovforslag eller i Folketingets Finansudvalg.

3.1.2. Aftaleområdet

På aftaleområdet er udgangspunktet, at der med centralorganisationerne skal søges opnået en aftale om størrelsen og anvendelsen af det samlede beløb, der i en aftaleperiode afsættes til ændring af løn- og andre ansættelsesvilkår.

I begge situationer skal finansministeren opnå enighed med alle fire centralorganisationer for, at der kan indgås en aftale.

Kan der ikke opnås enighed om beløbets størrelse, skal finansministeren i stedet fremsætte et særligt lovforslag herom. Det samme gælder, hvis parterne ikke bliver enige om beløbets nærmere anvendelse, men her skal der forinden indhentes en udtalelse fra Lønningsrådet, der er sammensat af repræsentanter for Folketinget, tjenestemændenes centralorganisationer og administrationen.

I andre aftalesituationer er det finansministeren, der afgør sagen, hvis der ikke kan opnås enighed om indholdet af en aftale, men først skal Lønningsrådets vejledende udtalelse indhentes.

Tjenestemandslovens forhandlingsregler giver i øvrigt centralorganisationerne adgang til at forhandle ethvert fagligt spørgsmål angående tjenestemænd med vedkommende fagminister og med finansministeren.