3.2.3. Forhandlingsregler

Ansættelsesvilkår, der ikke kan gøres til genstand for aftale, fordi de ligger uden for aftaleområdet, skal alligevel forhandles med organisationerne, inden de fastsættes eller ændres.

Hvor det drejer sig om ansættelsesvilkår, der fastsættes ved lov eller i henhold til lov, og som vedrører tjenestemænd under flere ministerier, føres forhandlingerne mellem finansministeren og vedkommende centralorganisation. Finansministeren kan dog bemyndige en anden minister til at føre forhandlingerne i sit sted.

Vedrører ansættelsesvilkårene alene tjenestemænd under et enkelt ministerium, forhandles de af vedkommende minister eller de tilknyttede institutioner, som ministeren bemyndiger hertil. Forhandlingerne føres med vedkommende centralorganisation eller med de tilsluttede organisationer, som centralorganisationen giver bemyndigelse til at forhandle.

Hvis det ved lov er bestemt, at visse ansættelsesvilkår fastsættes af en anden minister, men efter forhandling med finansministeren, forhandler vedkommende minister med organisationerne, inden sagen forelægges for finansministeren. Der vil herefter ske forhandling mellem finansministeren og centralorganisationen, hvis sagen nødvendiggør yderligere forhandlinger.

En centralorganisation eller dens tilsluttede organisationer kan også selv tage initiativ til forhandling med ministerier og institutioner om faglige spørgsmål vedrørende tjenestemænd.

Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt en sag skal gøres til genstand for forhandling, og hvem der skal forhandles med, forelægges for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Der har med hensyn til indgåelse af aftaler og førelse af forhandlinger i øvrigt udviklet sig den almindelige praksis, at det sker på samme niveau på begge sider.

Det vil sige, at når finansministeren er den ene part, er en centralorganisation den anden. Når en fagminister eller en bemyndiget institution er part, er vedkommende tilsluttede organisation normalt den anden part efter bemyndigelse fra centralorganisationen.

Når der gives en anden minister bemyndigelse til at indgå en aftale, vil finansministeren derfor som hovedregel have som forudsætning, at vedkommende centralorganisation ligeledes delegerer sin aftaleret.