16.2.3.7. Ansættelse af statsansatte uden skalatrinsløn

Ansatte i staten, der ikke er aflønnet med skalatrinsløn, indplaceres ved umiddelbar overgang til tjenestemandsansættelse på det løntrin (skalatrin) i tjenestemandslønrammen, hvor årslønnen ligger nærmest over den senest oppebårne nettoløn i den hidtidige ansættelse.

Ved nettoløn forstås den hidtil gældende løn eksklusiv eventuelt pensionsbidrag (såvel eget- som arbejdsgiverbidrag).

Bonus, der ydes til kontraktansat personel i forsvaret og civilforsvaret, der ikke er omfattet af en pensionsordning, indgår i nettolønnen.

Årslønnen i tjenestemandslønrammen er den samlede løn i henhold til Fmst. cirk. 10/1 2023 om aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2021 (lønjusteringsaftalen).

I øvrigt sker indplaceringen efter samme regler som for tjenestemænd.