8.4.8. Afbrydelse af tjenestepligtsperioden

Afbrydes tjenestepligtsperioden på grund af tjenestefrihed uden løn, som den pågældende har retskrav på, udskydes tjenestepligten til afholdelse efter orloven/tjenestefriheden, se også PAV kap. 26.

Hvis orloven/tjenestefriheden medfører, at en påbegyndt uddannelse ikke kan færdiggøres, bortfalder tilbagebetalingspligten.

Af § 6 i Fmst. cirk. 6/3 1990 om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse samt § 6 Fmst. cirk. 1/7 1988 om tjenestepligt i forbindelse med uddannelse i forbindelse med uddannelse fremgår det, at tilsvarende gælder for så vidt angår barsels- og adoptionsorlov samt værnepligtsorlov.

  • Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, har imidlertid på baggrund af Barselsorlov
  • adoptionsorlov,
  • værnepligtsorlov eller
  • ansættelse på værnepligtslignende vilkår.

Aftalernes § 6 indeholder endvidere bestemmelser om, hvordan der forholdes ved afbrydelse af tjenestepligtsperioden:

  • Ved ansøgt overgang til en stilling i en anden ansættelsesmyndighed
  • ved overgang til anden stilling under samme ansættelsesmyndighed.

Herudover gælder, at hvis der sker afbrydelse af tjenestepligten af disciplinære årsager, indtræder tilbagebetalingspligten alene, hvis der er grund til at antage, at den ansatte gennem det disciplinære forhold har ønsket at frigøre sig for tjenestepligten.

Afbrydes tjenestepligten af andre årsager, der kan tilregnes den ansatte, er pågældende forpligtet til helt eller delvis at tilbagebetale lønnen i uddannelsesperioden og eventuelle øvrige uddannelsesomkostninger.

Afbrydes tjenestepligten af utilregnelige årsager, bortfalder tilbagebetalingspligten, hvis der er tale om:

  • Sygdom dokumenteret ved lægeattest,
  • manglende egnethed til at gennemføre uddannelsen eller
  • til at bestride den tjeneste, hvortil uddannelsen sigter.