8.1. Indledning

Aftalen om kompetenceudvikling fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Aftalen understøttes af overenskomstparternes fælles Kompetencesekretariat og Den Statslige Kompetencefond, der yder økonomisk støtte til individuel, supplerende kompetencegivende kompetenceudvikling.

8.1.1. Aftale om kompetenceudvikling

Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne har indgået en Aftale om kompetenceudvikling, jf. Skm. cirk. 11/12 2019 om kompetenceudvikling.

Løbende udvikling af de statslige medarbejderes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelsesindsatsen. Aftalens hovedpunkter er:

 • Kompetenceudviklingen skal være både strategisk og systematisk. Det vil sige, at kompetenceudviklingen skal have sammenhæng med institutionens mål og opgaver, og at den skal være systematisk ved, at arbejdet med kompetenceplanlægning er en tilrettelagt og løbende proces.
 • På den enkelte institution foretages strategisk forankret og systematisk job- og kompetenceudvikling for alle medarbejderne. Det er afgørende, at medarbejderne i den enkelte institution sikres job- og kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Kompetenceudvikling og jobudvikling skal ses i sammenhæng.
 • Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges der op på konkrete skriftligt og i enighed formulerede strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder.
 • Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål.
 • Samarbejdsudvalget skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling:
 1. Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats i institutionen (kompetencestrategi).
 2. Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper og behovet for udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper e.l.
 3. Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler) og opfølgning på udviklingsmålene. Se PAV kap. 33 vedrørende gældende aftale om seniorordninger aftalt ved OK21.
 4. Endelig er samarbejdsudvalget ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling, herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.

8.1.2. Kompetencesekretariatet

Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne har nedsat et partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Skm. cirk 18/10 2021 om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.

Sekretariatet har til opgave at:

 • Sekretariatsbetjene styregruppen, de fire fondsgrupper og sekretariatsgruppen samt øvrige grupper nedsat af parterne.
 • Administrere, udmønte og følge op på anvendelsen af midler samt rådgive om muligheder for at opnå støtte fra Den Statslige Kompetencefond.
 • Udmønte de særlige indsatser eller tilsvarende som er besluttet af parterne.

Sekretariatet har endvidere til opgave at yde rådgivning om:

 • Anvendelsen af Aftalen om kompetenceudvikling og rådgivning om effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Kompetenceudvikling inden for den særlige strategiske retning, som parterne definerer og i starten af overenskomstperioden fastlægger i et afgrænset antal rådgivningsydelser.
 • Understøtte videndeling på tværs af statens arbejdspladser og udbrede viden om effektfuld kompetenceudvikling. Herunder også opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Kunne indgå i samarbejde om formidling af viden om kompetenceudvikling inden for Kompetencesekretariatets rådgivningsydelser og evt. særlige indsatser fx med universiteter og professionshøjskoler.
 • Rådgive parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetage efter anvisning fra parterne, lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse (HAKL).
 • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på sekretariatets hjemmeside.