8.1. Indledning

Aftalen om kompetenceudvikling fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Aftalen understøttes af overenskomstparternes fælles Kompetencesekretariat og den statslige kompetencefond der yder økonomisk støtte til individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.

8.1.1. Aftale om kompetenceudvikling

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale om kompetenceudvikling.

Løbende udvikling af de statslige medarbejderes kompetencer og kvalifikationer er en forudsætning for effektive og attraktive arbejdspladser i staten.

Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelsesindsatsen. Aftalens hovedpunkter er:

 • Kompetenceudviklingen skal være både strategisk og systematisk. Det vil sige, at kompetenceudviklingen skal have sammenhæng med institutionens mål og opgaver, og at den skal være systematisk ved, at arbejdet med kompetenceplanlægning er en tilrettelagt og løbende proces.
 • På den enkelte institution foretages strategisk forankret og systematisk job- og kompetenceudvikling for alle medarbejderne. Det er afgørende, at medarbejderne i den enkelte institution sikres job- og kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Kompetenceudvikling og jobudvikling skal ses i sammenhæng.
 • Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler opstilles og følges der op på konkrete skriftligt og i enighed formulerede strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder.
 • Det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål.
 • Samarbejdsudvalget skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling:
 1. Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede kompetence-udviklingsindsats i institutionen (kompetencestrategi).
 2. Drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper og behovet for udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende.
 3. Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler (og i tilknytning hertil tilbud om seniorsamtaler) og opfølgning på udviklingsmålene.
 4. Endelig er samarbejdsudvalget ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling, herunder brugen af medarbejderudviklingssamtaler.

8.1.2. Kompetencesekretariatet

Skatteministeriet og centralorganisationerne har nedsat et partsfælles Kompetencesekretariat, jf. Fmst. cirk 11/12 2019 om aftale om organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.

Sekretariatet har følgende opgaver:

 • Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg.
 • Administration og udmøntning af midler.
 • Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling.
 • Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling.
 • Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.
 • Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, eksempelvis Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).
 • Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det.

Nærmere information om Kompetencesekretariatet findes på www.kompetenceudvikling.dk.