18.3.2.4. Andre bestemmelser

Ved ansættelse af ledige med løntilskud er der ud over rimelighedskravet, se afsnit 18.2., også et krav om merbeskæftigelse. Vurdering af, om merbeskæftigelseskravet er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Merbeskæftigelseskravet gælder ikke for ansættelse af ledige med nedsat arbejdsevne, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansættelsesmyndigheden skal være opmærksom på, at ledige ikke kan blive ansat med løntilskud i den virksomhed, de senest har været ansat i.

Der kan gives tilbud om mentorstøtte med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. kap. 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Såfremt en virksomhed bevilges støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, ligesom den skal være afgørende for aktiviteten.

Der kan endvidere ydes tilskud til hjælpemidler som undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. kap. 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt en løntilskudskvote til hvert enkelt ministerområde, inden for hvilke jobcentrene kan rekvirere løntilskudspladser.

De enkelte ministerområders kvote og kontaktperson fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.