18.3.2. Ansættelse af ledige med løntilskud

Ansættelse af ledige med løntilskud har til formål at optræne faglige, sproglige eller sociale kompetencer for at understøtte indslusning eller fastholdelse på arbejdsmarkedet.

18.3.2.1. Målgruppe

Ordningen omfatter:

  • Ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere
  • Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse
  • Modtagere af uddannelseshjælp

18.3.2.2. Løntilskuddet

For dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere får institutionen et tilskud pr. time. De aktuelle satser fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Beregning af løn og arbejdstid i offentlige løntilskudsjob fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vejledning om løntilskud.

Ud over lønnen pr. arbejdstime ydes kun omkostningsdækkende ydelser, arbejdstidsbestemte tillæg og arbejdsbestemte tillæg, der ikke er en fast påregnelig del af lønnen.

Hvis der er tilknyttet en overenskomstmæssig pensionsordning til ansættelsen, indbetaler arbejdsgiveren både eget- og arbejdsgiverbidraget. Pensionsbidraget beregnes på grundlag af den overenskomstmæssige (time)løn for det beregnede antal arbejdstimer.

Der kan ikke udbetales løn for eventuelt over- eller merarbejde, som i stedet skal afspadseres.

Ansættelsesmyndigheden bør udvise størst mulig fleksibilitet og imødekommenhed, hvis ansatte i løntilskudsjob ønsker at fratræde med kort varsel, i forbindelse med at de har opnået ordinær beskæftigelse.

18.3.2.3. Varigheden af løntilskudsansættelse

Varigheden af en ansættelse med løntilskud afhænger af målgruppen, jf. § 68 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Mens løntilskuddet er tidsbegrænset, er ansættelsesforholdet som udgangspunkt tidsubegrænset og skal derfor opsiges med overenskomstmæssig varsel, hvis ansættelsen ikke ønskes videreført på ordinære vilkår. Dette er en saglig opsigelsesgrund. Det er dog også muligt at gøre ansættelsen tidsbegrænset allerede ved aftalens indgåelse. Fmst. cirk. 14/6 2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet gælder også for personer ansat med løntilskud. Læs mere herom i PAV kap. 15.

18.3.2.4. Andre bestemmelser

Ved ansættelse af ledige med løntilskud er der ud over rimelighedskravet, se afsnit 18.2., også et krav om merbeskæftigelse. Vurdering af, om merbeskæftigelseskravet er opfyldt, skal tage udgangspunkt i antallet af beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte offentlige virksomhed.

Merbeskæftigelseskravet gælder ikke for ansættelse af ledige med nedsat arbejdsevne, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansættelsesmyndigheden skal være opmærksom på, at ledige ikke kan blive ansat med løntilskud i den virksomhed, de senest har været ansat i.

Der kan gives tilbud om mentorstøtte med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, jf. kap. 26 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Såfremt en virksomhed bevilges støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage, ligesom den skal være afgørende for aktiviteten.

Der kan endvidere ydes tilskud til hjælpemidler som undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, jf. kap. 27 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Beskæftigelsesministeren udmelder årligt en løntilskudskvote til hvert enkelt ministerområde, inden for hvilke jobcentrene kan rekvirere løntilskudspladser.

De enkelte ministerområders kvote og kontaktperson fremgår af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.