1.5. Individuelle ansættelsesvilkår

Finansministeriets kompetence vedrører løn- og andre ansættelsesvilkår for grupper af personaledet vil sige personer omfattet af kollektivt fastsatte regler.

De tilfælde, hvor enkeltpersoner ikke er omfattet af kollektivt fastsatte regler og derfor ansættes på individuel kontrakt, er således ikke omfattet af Finansministeriet kompetence. Der henvises nærmere til  PAV kap. 2 og PAV kap. 15.

Hvis den samlede løn i en individuel kontrakt svarer til eller overstiger lønrammelønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37, forudsættes det, at institutionen enten disponerer over en stilling (et stillingsnummer) i en lønramme, der modsvarer lønnen, eller efter de almindelige regler søger Finansministeriets departement om at få en sådan stilling oprettet, jf. PAV kap. 13.

Det fremgår af punkt 2.5.4 i Finansministeriets Budgetvejledning 2021, at løn- og ansættelsesvilkårene skal godkendes af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37. Henføring til lønramme foretages af Økonomistyrelsen i forbindelse med godkendelsen.

Økonomistyrelsens gennemgang af kontrakter som led i stillingskontrollen tager sigte på de økonomiske vilkår og omfatter ikke en juridisk/ansættelsesretlig gennemgang.

Ved forelæggelse til godkendelse vurderer Økonomistyrelsen, om lønvilkår svarer til det sædvanlige for en stilling i den lønramme, der forudsættes at dække ansættelsen.

Lønnen vurderes bl.a. i sammenhæng med, om ansættelsen er tidsbegrænset, om der er adgang til merarbejdsbetaling og størrelsen af arbejdsgiverens pensionsbidrag.

Endvidere vurderes, om kontraktvilkårene rummer ydelser af en karakter, som er usædvanlig på det statslige område.

Chefer på individuelle kontrakter er ikke omfattet af cheflønsordningen. Der kan i forbindelse med godkendelsen fastsættes, at der ved udmøntning af midler fra cheflønspuljen skal tages højde for stillinger, der overgår til besættelse på individuel kontrakt. Dette kan ske ved, at cheflønspuljen nedskrives med de cheflønspuljetillæg, der tidligere var knyttet til stillingen. Dette bør indgå som en forudsætning i de særlige tilfælde, hvor man efter aftale med organisationerne ansætter på individuel kontrakt, jf. PAV kap. 2.

Vedrørende pensionsordninger til individuelt ansatte henvises til PAV kap. 34.

Der er mellem Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og centralorganisationerne indgået Skm. cirk. 24/11 2021 om rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er endvidere indgået to aftaler mellem Skatteministeriet (nu Finansministeriet) og en række centralorganisationer om ansættelse af chefer på Undervisningsministeriets samt Uddannelses- og Forskningsministeriets områder, hhv. Skm. cirk. 28/6 2019 om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område og Skm. cirk. 28/6 2019 om aftale om Ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Aftalerne gør det muligt at aftale de konkrete løn- og andre ansættelsesvilkår med den enkelte chef inden for aftalernes rammer. Disse former for kontraktansættelse sker således på grundlag af en kollektiv aftale og må ikke forveksles med de individuelle kontrakter, der omtales ovenfor.

1.5.1. Individuelle kontrakter i udlandet

For personer, der er ansat på individuel kontrakt i en ansættelse med fast tjenestested i udlandet, gælder en række særlige forhold. Finansministeriet har i brev af 11. januar 2001 til samtlige departementer fastsat retningslinjer for indholdet af sådanne kontrakter. Brevet er optaget som Bilag 1.6.2.

Hvis det samlede lønniveau ekskl. såvel eget som arbejdsgivers pensionsbidrag overstiger 518.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), skal lønniveauet godkendes af Økonomistyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Hvis lønnen er skattefri efter § 33 A i Lbekg. 42 13/01 2023 af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) , skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal godkendes af Økonomistyrelsen, hvis det overstiger 463.000 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012).

1.5.2. Tvivlsspørgsmål om individuel kontrakt

Opstår der tvivl om aflønning mv. af personer, der ansættes på individuel kontrakt, kan spørgsmålet forelægges Økonomistyrelsen til vejledende udtalelse.