1.6.2. Fmst. skr. 11/1 2001 om medarbejdere ansat på individuel kontrakt under tjeneste i udlandet

Der har hersket en vis usikkerhed om lønfastsættelsen for medarbejdere, der gør tjeneste i udlandet, og hvor ansættelsen sker i henhold til en individuel kontrakt mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.

Personalestyrelsen skal i den anledning præcisere, at lønnen skal fastsættes under hensyntagen til stillingens karakter og indhold. Herudover kan f.eks. følgende forhold indgå:

  • Den pågældendes kvalifikationer
  • Prisniveauet i det pågældende land
  • særlige afsavn og belastninger i kraft af forholdene i det pågældende land (hardship-tillæg)

Såfremt det samlede lønniveau (excl. pension) overstiger 420.000 kr. (niveau 1/10 2000), skal lønniveauet godkendes af Finansministeriet, Personalestyrelsen. Endvidere skal reglerne om stillingskontrol følges.

Såfremt lønnen er skattefri efter ligningslovens § 33 A, skal der tages højde for denne skattefrihed ved fastsættelsen af lønniveauet, og lønniveauet skal i så tilfælde godkendes af Finansministeriet, Personalestyrelsen, hvis det overstiger 375.000 kr. (niveau 1/10 2000).

Ud over det oven for angivne lønniveau kan der til ansatte, der har medfølgende ægtefælle og/eller medfølgende børn, evt. fastsættes et særligt tillæg til lønnen. Tillæggets størrelse fastsættes under hensyntagen til prisniveauet i det pågældende land og størrelsen af den medfølgende familie og vil højst kunne andrage 100.000 kr. (niveau 1/10 2000). Medfølgende ægtefæller vil kun kunne indgå ved fastsættelsen af tillæggets størrelse, såfremt pågældende ikke har lønnet beskæftigelse eller modtager sociale ydelser fra den danske stat under udstationeringen.

For så vidt angår evt. pensionsordninger i tilknytning til ansættelsen henvises til Personale Administrativ Vejledning, kapitel 34.

Evt. kan der herudover bl.a. indgå følgende i kontrakten:

  • Fri bolig af rimelig standard
  • Godtgørelse af omkostning til hen- og tilbagerejse for den ansatte og familie
  • Dækning af evt. nødvendig, særlig sygeforsikring
  • Dækning af udgifter til hen- og hjemtransport af et begrænset kvantum flyttegods
  • Godtgørelse for skoleudgifter i rimeligt omfang til medfølgende børn

Det skal understreges, at der ikke vil kunne indgås individuel kontrakt i tilfælde, hvor et ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst el.lign.