1.1. Den centraliserede kompetence

Skatteministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn- og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv.

De opgaver, der knytter sig til Skatteministeriets kompetence i sager om løn- og ansættelsesvilkår, varetages af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen jf. Skm. cirk. 27/9 2019 om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen træffer afgørelse på vegne af skatteministeren. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fastsætter ikke regler og retningslinjer om budgetmæssige forhold og økonomi, fx i forbindelse med repræsentationsudgifter.

1.1.1. Tjenestemænd

På tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i Lbekg. 51118/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem skatteministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.

1.1.2. Overenskomstansatte mv.

For overenskomstansatte og andre personalegrupper i staten har kompetencen til at indgå aftale om samt fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår siden 1973 ligget hos Finansministeriet. Pr. 27. juni 2019 er kompetencen overført til Skatteministeriet, jf. bekg. 794 8/8 2019 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene.

Det gælder, uanset om ansættelsesvilkårene er fastsat ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære e.l.

Kompetencen omfatter ikke alene personalegrupper i staten og folkekirken, men også personalegrupper i andre institutioner og koncessionerede virksomheder, hvor kompetencen tidligere lå hos en anden minister.

Skatteministeriet har dog ikke kompetencen i sager vedrørende personalegrupper ansat i den selvstændige offentlige institution DR.

1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

Kompetencen vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd samt for statsansat personale i Grønland blev pr. 27. juni 2019 overført fra Finansministeriet til Skatteministeriet.