1.1. Den centraliserede kompetence

Finansministeriet er den centrale myndighed for behandlingen af sager om løn- og andre ansættelsesvilkår for personale i staten og folkekirken mv.

De opgaver, der knytter sig til Finansministeriets kompetence i sager om løn- og ansættelsesvilkår, varetages af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen jf. Fmst. cirk. 14/6 2023 om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen træffer afgørelse på vegne af finansministeren. Styrelsens afgørelser kan derfor ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fastsætter ikke regler og retningslinjer om budgetmæssige forhold og økonomi, fx i forbindelse med repræsentationsudgifter.

1.1.1. Tjenestemænd

På tjenestemandsområdet følger det af bestemmelserne i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven), at løn- og andre ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer.

1.1.2. Overenskomstansatte mv.

For overenskomstansatte og andre personalegrupper i staten ligger kompetencen til at indgå aftale om samt fastsætte eller godkende løn- og andre ansættelsesvilkår hos Finansministeriet. I perioden 27. juni 2019 – 15. december 2022 var kompetencen placeret i  Skatteministeriet, jf. bekg. 794 8/8 2019 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene. Pr. 15. december 2022 er kompetencen placeret i Finansministeriet, jf. Fmst. cirk. 14/6 2023 om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 
Det gælder, uanset om ansættelsesvilkårene er fastsat ved lov, bekendtgørelse, aftale, kollektiv overenskomst, regulativ, reglement, cirkulære e.l.

Kompetencen omfatter ikke alene personalegrupper i staten og folkekirken, men også personalegrupper i andre institutioner og koncessionerede virksomheder, hvor kompetencen tidligere lå hos en anden minister.

Finansministeriet har dog ikke kompetencen i sager vedrørende personalegrupper ansat i den selvstændige offentlige institution DR.

1.1.3. Ansatte i Grønland

Tjenestemænd er omfattet af reglerne i den særlige tjenestemandslovgivning for statens tjenestemænd i Grønland. Pr. 1. januar 1989 overtog Finansministeriet den centrale kompetence vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for disse tjenestemænd.

Tilsvarende overtog Finansministeriet kompetencen i relation til overenskomster og regulativer mv. for statsansat personale i Grønland.

For tjenestemænd samt for statsansat personale i Grønland ligger kompetencen vedrørende løn og andre ansættelsesvilkår hos Finansministeriet. I  perioden 27. juni 2019 – 15. december 2022 var kompetencen placeret i Skatteministeriet, jf. bekg. 794 8/8 2019 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene. Pr. 15. december 2022 er kompetencen placeret i Finansministeriet, jf. Fmst. cirk. 14/6 2023 om Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.