19.3.3. Særligt om kontorfunktionærområdet mv.

Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten med nedenfor nævnte undtagelser om ret til betalt spisepause, jf. Skm. cirk. 01/08 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) (organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK)).

De ansatte har ret til følgende spisepauser, der medregnes i arbejdstiden:

   
Under 1/2 arbejdstid: Ingen spisepause
Fra 1/2 til 2/3 arbejdstid: 15 minutters spisepause
2/3 arbejdstid og derover: Indtil 1/2 times spisepause.

Hvis tjenesten forlænges med indtil 2 timer ud over den pågældende dags planlagte arbejdstid, får den ansatte yderligere en betalt spisepause på 15 min. Varer den forlængede tjeneste mere end 2 timer, udvides denne pause til 30 min.

Ansatte, der har en basisløn på 441.037 kr. (grundbeløb niveau 31. marts 2012) eller derover, er undtaget fra de almindelige merarbejdsregler.