15.7.2. Hvidvaskloven

Regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme er fastsat i Lbekg. 316 11/3 2022 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Finanstilsynet er ressortmyndighed for loven, der blandt andet omfatter politisk eksponerede personer, herunder personer, der har eller har haft nærmere angivne offentlige hverv, og nærtstående til politisk eksponerede personer.