31.3.4. Særlige høringsregler i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd

Tjenestemanden skal høres både i henhold til tjenestemandsloven og i henhold til forvaltningsloven, jf. TL § 31, stk. 1, og forvaltningslovens § 19.

Højesteret har, jf. UfR 2002.1269 H, fastslået, at høringspligten efter TL § 31, stk. 1, er af samme omfang som høringspligten i forvaltningslovens § 19, og at også høringer i henhold til TL § 31, stk. 1, skal opfylde kravene til den ulovbestemte, udvidede partshøringspligt i afskedigelsessager, hvor denne gælder, se afsnit 31.1.1.1. og afsnit 31.1.1.2. De to høringer vil derfor kunne foretages i samme ekspedition.

I henhold til tjenestemandsloven skal tjenestemanden imidlertid ikke høres ved afskedigelse på grund af alder. Tilsvarende gælder, hvis der har været afholdt tjenstligt forhør i henhold til TL §§ 20 og 22, se afsnit 31.1.1.2. og PAV kap. 29.

Høring efter tjenestemandsloven skal således kun ske ved afskedigelse på grund af:

  1. Sygdom
  2. Anden utilregnelig årsag, fx uegnethed/samarbejdsvanskeligheder
  3. Stillingsnedlæggelse
  4. Straffedom, når der ikke er afholdt tjenstligt forhør.

I de tilfælde, hvor der ikke er høringspligt efter tjenestemandsloven, er der dog fortsat pligt til at gennemføre en høring efter forvaltningsloven, jf. afsnit 31.1.1.1. Det medfører bl.a., at tjenestemanden skal høres om Medarbejder- og Kompetencestyrelsens pensionsretlige udtalelse.

Krav til høringens indhold
Høringen af tjenestemanden skal bl.a. indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for den påtænkte afskedigelse samt den pensionsretlige udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Foretages høringen, før den pensionsretlige udtalelse foreligger, bør det fremgå af høringen, at pensionsspørgsmålet er forelagt for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og at svaret herfra vil blive fremsendt efterfølgende som led i partshøringen.

Ved afskedigelse på grund af sygdom (helbredsbetinget utjenstdygtighed) sender Medarbejder- og Kompetencestyrelsen et brev til tjenestemanden via digital post om, hvilke lægelige akter der er lagt til grund ved Helbredsnævnets vurdering af den pågældendes tjenstdygtighed med oplysning om, at tjenestemanden kan rekvirere kopi af lægeerklæringerne til eventuelt brug ved partshøringen i Sekretariatet for Helbredsnævnet (HB@naevneneshus.dk). Proceduren skyldes, at helbredsoplysninger, som er indhentet til brug for lægelig vurdering i relation til pensionsretten, kun kan videregives med tjenestemandens samtykke, jf. TPL § 32, stk. 2. Hvis en arbejdsgiver måtte have en saglig grund til at kende helbredsoplysningerne, må arbejdsgiveren kontakte tjenestemanden herom.

Frist for udtalelse
Der kan fastsættes en frist for, hvornår tjenestemandens udtalelse skal foreligge. Fristen bør normalt ikke være over 3 uger. Foretages høringen, før den pensionsretlige udtalelse foreligger, skal der tages hensyn hertil ved fastsættelse af fristen. Overholdes fristen ikke, fortsættes afskedigelsesproceduren, uden at dette afskærer tjenestemanden fra senere at fremkomme med udtalelser. Kommer der i den forbindelse nye oplysninger, inden afgørelsen er truffet, skal disse indgå i den videre behandling.

Høring af centralorganisationen
Ud over at tjenestemanden selv skal høres, skal der foretages en selvstændig høring af den centralorganisation, der har forhandlingsretten for tjenestemandens stilling, jf. TL § 31, stk. 1, medmindre der har været afholdt forhør efter TL §§ 20-21. Høringsskrivelsen til centralorganisationen skal indeholde en nærmere redegørelse for baggrunden for den påtænkte afskedigelse. Ved denne høring kan der videregives fortrolige oplysninger i nødvendigt omfang, uden at det strider mod regler om tavshedspligt, jf. FOB nr. 90.376.

Meddelelse om afgørelse
Hvis arbejdsgiveren træffer afgørelse om, at tjenestemanden skal afskediges, bør afgørelsen meddeles skriftligt til den pågældende, og den skal i så fald være ledsaget af en begrundelse, jf. forvaltningslovens § 22. Der henvises desuden til PAV kap. 9.

Afskedigelsen kan ikke varsles, før de procedurer, der er foreskrevet i TL § 31, og de forvaltningsretlige forskrifter er fulgt. Arbejdsgiveren skal endvidere påse, at der for kgl. udnævnte tjenestemænd foreligger en kgl. resolution om afskedigelse og for andre tjenestemænd en beslutning fra vedkommende minister (departement), før varsel om afskedigelse afgives.