31.3.1. Regelgrundlaget for afskedigelse af tjenestemænd

Inden en tjenestemand afskediges, skal såvel de generelle regler, omtalt i afsnit 31.1., som nedennævnte særlige regler være fulgt. Derudover gælder der særlige procedurer ved enkelte afskedigelsessårsager. Disse omtales i afsnit 31.5.3.3.

Tjenestemandens krav på pension afhænger af afskedigelsesårsagen. Det er derfor vigtigt, at afskedigelsesårsagen er korrekt.

Reglerne om afskedigelse af tjenestemænd findes i kapitel 5, 6 og 7 i Lbekg. 511 18/05 2017 om tjenestemænd (tjenestemandsloven) (TL), og reglerne om de pensionsretlige konsekvenser heraf findes i Lbekg. 510 18/05 2017 om tjenestemandspension (tjenestemandspensionsloven) (TPL) samt i Fmst. cirk. 1/9 2001 om afskedigelse af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær (afskedscirkulæret).

Kongeligt udnævnte tjenestemænd (både varigt ansatte og ansatte på åremål) afskediges af Kongen (Dronningen), jf. TL § 26, stk. 1. Det er uden betydning, om der ved genbesættelse af stillingen ikke længere skal ske kongelig udnævnelse.

Andre tjenestemænd (både varigt ansatte og ansatte på åremål) afskediges af vedkommende minister eller af den, der bemyndiges dertil, jf. TL § 26, stk. 2, 1. pkt. Dog kan uansøgt afskedigelse kun foretages af ministeren, jf. TL § 26, stk. 2, 2. pkt. Denne bestemmelse udelukker ikke intern delegation fra ministeren til departementet.

For prøveansatte tjenestemænd er der ikke noget krav om, at uansøgt afskedigelse skal foretages af ministeren, jf. TL § 33, stk. 3. Det er en forudsætning for at anvende reglerne for prøveansatte, at opsigelsesvarslet afgives så tidligt, at det udløber senest samtidig med prøveansættelsen.