31.8.1. Overenskomstansatte og funktionærer

I fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne indgår et fælles regelsæt om afskedigelse. Ifølge disse bestemmelser gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse også for månedslønnede ikke-funktionærer.

Efter en eventuel prøvetids udløb skal opsigelse senest ske

inden udløbet af (ubrudt ansættelse)       med et varsel på
5 måneder                                                  1 måned
2 år 9 måneder                                           3 måneder
5 år 8 måneder                                           4 måneder
8 år 7 måneder                                           5 måneder
Herefter                                                     6 måneder

Det følger af funktionærloven, at hvis der ved skriftlig kontrakt er aftalt en prøvetid de første 3 måneder af ansættelsen, er den ansatte berettiget til at sige sin stilling op med dags varsel, medmindre andet er aftalt, jf. funktionærlovens § 2. Efter udløb af prøvetiden skal opsigelse fra den ansattes side ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang, jf. funktionærlovens § 2, stk. 6.

Hvis der oprettes skriftlig kontrakt herom, kan et længere opsigelsesvarsel fra den ansattes side dog være gyldigt, under forudsætning af at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende, dvs. med lige så mange måneder, som er lagt til den ansattes varsel.

Medarbejderens opsigelse har virkning fra fremkomsttidspunktet.