31.10.3. Eksempel på procedure og kriterier ved afskedigelse som følge af bevillingsmangel mv

 1. Afskedigelsesprocedure
  I det følgende gennemgås et eksempel på en afskedigelsesprocedure. Det bemærkes, at drøftelsen i samarbejdsudvalget, jf. pkt. 1.1., er obligatorisk.

  1.1 Opstilling af kriterier
  Institutionens øverste ledelse udarbejder de generelle kriterier, man vil lægge vægt på ved vurdering af, hvilke medarbejdere der skal afskediges. Kriterierne skal herefter drøftes i samarbejdsudvalget.

  1.2. Indstilling fra cheferne
  På baggrund af kendskabet til den enkelte medarbejder foretager cheferne herefter en grundig vurdering, hvor de vedtagne kriterier anvendes i forhold til medarbejderne sammenholdt med den fremtidige opgaveløsning.

  De enkelte chefer udarbejder herefter en indstilling om, hvem der bør afskediges inden for pågældendes område. Bl.a. af hensyn til at sikre dokumentationen, er det en god idé, at indstillingen er skriftlig.

  1.3. Tværgående drøftelser
  Chefkredsen drøfter indstillingerne for at opnå et tværgående overblik over de ansattes kvalifikationer og en mulighed for at vurdere den enkelte ansatte bredere end blot i forhold til kollegerne i kontoret/afdelingen. Andre chefer, som også har kendskab til den ansatte, får herved mulighed for at udtale sig.

1.4. Indstilling til ledelsen
På baggrund af de tværgående drøftelser udarbejdes en indstilling til den øverste ledelse om, hvilke medarbejdere der bør afskediges. Ved drøftelse med de enkelte chefer kan indhentes yderligere oplysninger og afklares tvivlsspørgsmål.

1.5. Ledelsens beslutning
Den endelige vurdering og beslutning om, hvem der skal afskediges, foretages af institutionens øverste ledelse på baggrund af indstilling.

 1. Eksempler på kriterier ved vurdering af den enkelte ansatte
  Kvalifikationsvurderingen bør bl.a. indeholde en vurdering af den enkelte ansattes:

Faglige kvalifikationer, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Uddannelse
- Kurser
- Relevant erhvervserfaring
- Varetagelse af specialistfunktioner
- Faglig fleksibilitet

Opgavevaretagelse, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Kvalitet
- Hurtighed
- Kapacitet

Personlige kvalifikationer, hvor det bl.a. kan være relevant at se på:
- Engagement og motivation
- Fleksibilitet
- Omstillingsevne
- Samarbejdsevne
- Stabilitet
- Andre jobrelaterede forhold som fx fysik, servicemindedhed

Anciennitet og andre sociale hensyn skal indgå i den samlede vurdering, men skal ikke tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn.