22.1.6. Forhøjet flyttegodtgørelse

22.1.6.1. Grundlag

Hvis en ansættelsesmyndighed konkret skønner, at der i et forflyttelsestilfælde er behov for at dække flytteudgifter i videre omfang end det, som ansøgeren til stillingen har ret til efter flyttegodtgørelsesaftalens almindelige bestemmelser, kan der gives tilsagn om forhøjet flyttegodtgørelse, jf. aftalens §§ 24-26.

Reglerne har som formål at virke mobilitetsfremmende og forudsætter, at der i det pågældende tilfælde allerede er hjemmel til at udbetale den ansatte flyttegodtgørelse i et eller andet omfang efter de øvrige bestemmelser i aftalen, der er omtalt foran. Reglerne om forhøjet flyttegodtgørelse kan således ikke anvendes i tilfælde, hvor der ikke i forvejen er adgang til at godtgøre udgifter i forbindelse med flytning, eksempelvis ved første ansættelse, jf. aftalens § 6, stk. 1.

Ydelse af forhøjet flyttegodtgørelse er mulig i de situationer, hvor der er tale om forflyttelse efter ansøgning, såvel forflyttelse i forbindelse med forfremmelse som forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse.

Den forhøjede godtgørelse er i henseende til beløb og udgiftsart maksimeret til den flyttegodtgørelse, som i medfør af flyttegodtgørelsesaftalens kap. 2 tilkommer ansatte, der forflyttes uansøgt, jf. afsnit 22.1.3.

Inden for dette maksimum kan den forhøjede godtgørelse bestå i såvel højere beløb end efter satserne i aftalen i øvrigt som dækning af former for flytteudgifter, som medarbejderen ikke har ret til efter de øvrige regler i aftalen.

Ved ansøgt forflyttelse i forbindelse med forfremmelse kan der som yderligere supplerende godtgørelse ifølge aftalens § 25 eksempelvis tilbydes den forflyttede et beløb op til satsen for fuld godtgørelse efter aftalens § 13.

Sammen med eller som alternativ hertil er det muligt at yde hel eller delvis dækning af sådanne handelsomkostninger, som en uansøgt forflyttet medarbejder har ret til ifølge aftalens § 20.

Ifølge aftalens § 26 kan der ved ansøgt forflyttelse uden forbindelse med forfremmelse fx ydes op til fuld dækning af befordringsudgifter og udgifter ved indboets flytning som nævnt i aftalens § 11, stk. 1, og § 12.

Kombineret med eller i stedet for denne ydelse kan der tilbydes delvis eller fuld godtgørelse efter en eller flere af følgende regler i flyttegodtgørelsesaftalen:

  • § 11, stk. 2, om udgifter til besigtigelsesrejse
  • § 13 om supplerende godtgørelse
  • § 14 om huslejetab
  • § 15 om godtgørelse af udgifter ved dobbelt husførelse
  • § 16 om godtgørelse af udgifter til midlertidig bolig for enlig medarbejder
  • § 17 om dækning af transportudgifter frem for godtgørelse for dobbelt husførelse
  • § 18 om transportudgifter ved dobbelt husførelse
  • § 19 om udgifter til opmagasinering af indbo
  • § 20 om handelsomkostninger