19.2.6. Arbejdstidsopgørelsen

Arbejdstiden opgøres i henhold til arbejdstidsaftalens § 7 som beskrevet nedenfor:

Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade arbejdsstedet.

Pauser medregnes kun, hvis de varer mindre end ½ time, og den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet.

Ansatte, der efter pålæg eller anmodning fra ansættelsesmyndigheden deltager i kurser, får tiden medregnet på samme måde som almindelig arbejdstid. Det vil sige, at rejsetid, faglig kursusvirksomhed og pauser af under ½ times varighed indgår i arbejdstidsopgørelsen, jf. aftalens § 7, nr. 1 og 3.

Det er ansættelsesmyndigheden, der i det konkrete tilfælde afgør, om kursusdeltagelsen er et obligatorisk led i tjenesten - og dermed indgår i arbejdstiden.  Ansættelsesmyndigheden kan endvidere vurdere, at kurser, som den ansatte ikke er tjenstligt forpligtet til at deltage i, har en sådan værdi for institutionen, at man også i disse tilfælde vælger at godkende, at kursusdeltagelsen gennemføres som et led i tjenesten - og dermed tilsvarende indgår i arbejdstiden. Det er i den forbindelse uden betydning, om det er den ansatte eller ledelsen, der i første omgang har fremsat forslaget om deltagelse i det pågældende kursus. Ved deltagelse i kurser i øvrigt, dvs. kurser som ikke indgår som en del af tjenesten, kan ansættelsesmyndigheden efter en konkret vurdering yde tjenestefrihed med eller uden løn efter de almindelige regler herom.

Dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle have arbejdet den pågældende dag. Fravær med ret til løn kan fx være sygedage, afspadsering, feriedage og tjenestefrihed med løn.

Dagene medregnes med det planlagte antal arbejdstimer. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den pågældende arbejdsdag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer og for deltidsansatte og ansatte på plustid et forholdsmæssigt antal timer.

Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes fuldt ud i såvel ind- som udland, dog højst med 13 timer pr. døgn.

Begrænsningen på de 13 timer gælder kun for selve rejsetiden, jf. eksempel 5.

Eksempel 5

En ansat udfører almindeligt arbejde fra kl. 09 til kl. 15 og rejser herefter til kl. 23.

  1. Ved arbejdstidsopgørelsen medregnes:
    Almindeligt arbejde, jf. aftalens 7, nr. 1: 6 timer
    Rejsetid, jf. aftalens § 7, nr. 3: 8 timer
    I alt medregnes: 14 timer


Ved døgn forstås i denne sammenhæng arbejdsdøgnet, jf. eksempel 6.

Eksempel 6

En ansat udfører almindeligt arbejde fra kl. 09 til kl. 11 og rejser herefter til kl. 01.
Ved arbejdstidsopgørelsen medregnes:
Almindeligt arbejde, jf. aftalens § 7, nr. 1: 2 timer
Rejsetid, jf. aftalens § 7, nr. 3: 13 timer (af den samlede rejsetid på 14 timer)
I alt medregnes: 15 timer


Ved rejser direkte mellem den ansattes bopæl og andet arbejdssted end det normale medregnes kun den tid, der ligger ud over transporttiden mellem hjemmet og det normale arbejdssted, dvs. merrejsetiden. Tilsvarende gælder under selve tjenesterejseopholdet med hensyn til eventuel transport mellem indkvarteringsstedet og det sted, hvor arbejdet foregår.

Arbejdsfri perioder på det fremmede tjenestested medregnes efter de almindelige regler om pauser, jf. eksempel 5. Det vil sige, at perioder af ½ times varighed eller mere, som den ansatte selv kan disponere over, ikke medregnes i arbejdstiden.

Rådighedstjeneste, dvs. arbejdstid hvor den ansatte ikke udfører almindelig tjeneste, men alene skal stå til rådighed med henblik på tilkald, medregnes kun delvis.

Rådighedstjeneste i hjemmet medregnes således med 1/3 og rådighedstjeneste på arbejdsstedet med 3/4.

Hvis der er tale om en mere permanent rådighedsordning, bør der overvejes at indgå en særlig aftale om godtgørelse af rådighedstjenesten.

Det kan fx aftales, at rådighedstjenesten medregnes med en mindre brøkdel, eller at der ydes et særligt tillæg, i stedet for at tjenesten medregnes i arbejdstiden.

På tjenesterejser anses rådighedstjeneste, hvor den ansatte skal opholde sig på et af arbejdsgiveren anvist sted, som rådighedstjeneste på arbejdsstedet, mens rådighedstjeneste i øvrigt, hvor den ansatte selv kan disponere over, hvor vedkommende vil opholde sig, betragtes som rådighedstjeneste i hjemmet.

Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer.

Det gælder dog ikke, hvis arbejdet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde, dvs. forud for det normale mødetidspunkt eller i forlængelse af den normale arbejdstid, eller hvis tilkaldet sker som led i rådighedstjeneste.

Der er kun tale om tilkald, hvis den ansatte skal møde op på arbejdsstedet. Hvis arbejdet udføres fra den ansattes bopæl, medregnes derfor kun den faktiske arbejdstid. Hvis den ansatte tilkaldes flere gange inden for en 3-timers periode, medregnes kun 3 timer i alt.

Der er ikke fastsat regler om afrunding ved opgørelse af den præsterede arbejdstid. Der foretages derfor ingen afrunding, medmindre dette aftales lokalt.