33.5.1.2. Konvertering af seniorbonus

Den ansatte har ret til at konvertere seniorbonussen svarende til 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn til et eller flere af følgende elementer:

  • Betalte fridage (seniordage) (max 2 seniordage)
  • Ekstraordinært pensionsbidrag (max 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn)

Valget træffes for ét år ad gangen. En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. oktober året før seniorbonussen ville være kommet til udbetaling.

Ved konvertering af seniorbonus til seniordage udgør værdien af en seniordag 0,4 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn. For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.

Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele eller halve fridage. Efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af enkeltstående timer.

Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal afvikles. Ansættelsesmyndigheden skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for den ansatte at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skal afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Det bemærkes dog, at ansatte, der har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage til afvikling i 2023, men for hvem det ikke har været muligt at planlægge og afvikle sine seniordage i 2023, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, får udbetalt ikke-afholdte seniordage ved førstkommende lønudbetaling i 2024, jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.

Ved konvertering af seniorbonus til ekstraordinært pensionsbidrag skal den ansatte give ansættelsesmyndigheden meddelelse om, hvilken pensionsordning det ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales til. For tjenestemænd og andre ansatte med optjening af tjenestemandspension, fx medlemmer af statslige pensionsordninger, indbetales pensionsbidraget til den supplerende pensionsordning, der gælder for ansættelsesforholdet, såfremt den ansatte ikke har givet meddelelse om, hvilken anden pensionsordning, pensionsbidraget ønskes indbetalt til.

Pensionsbidraget indbetales på samme tidspunkt, som seniorbonussen ville være blevet udbetalt.

Retten til seniorbonus og til at konvertere seniorbonussen til seniordage medfører ikke nogen begrænsning i muligheden for lokalt at aftale op til 12 seniordage om året i henhold til aftale om seniorordninger, jf. Skm. cirk. 21/12 2021 om aftale om seniorordninger.