33.5. Seniorbonus

33.5.1. Seniorbonus fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022:

Rammerne for seniorbonus fremgår af Skm. cirk. 20/12 2021 om seniorbonus. Ansatte har fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en årlig seniorbonus, der udbetales ved førstkommende lønudbetaling efter kalenderårets udløb.

Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn. For fastlæggelse af ”sædvanlig årsløn” henvises til Fmst. cirk. 6/12 2011 om beregning af løn under betalt fravær mv.

For tjenestemænd og andre, der optjener ret til tjenestemandspension, skal 15 pct. af den tjenestemandspensionsgivende løn indgå i beregningsgrundlaget for seniorbonussen, dvs. svarende til pensionsdækningsbidraget til FL § 36 for de fleste tjenestemandsgrupper mv. på det statslige område. Det gælder, uanset at der for enkelte grupper kan være fastsat et andet pensionsdækningsbidrag til FL § 36.

For overenskomstansatte og andre ansatte med bidragsdefinerede pensionsordninger indgår det samlede pensionsbidrag (både arbejdsgiver- og ”eget bidrag”) i beregningsgrundlaget for seniorbonussen.

Udbetalt seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 indgår ikke i beregningsgrundlagene for feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse.

Skm. cirk. 20/12 2021 om seniorbonus har virkning fra den 1. april 2022. De ansatte har dog ret til fuld seniorbonus beregnet efter cirkulærets § 1, stk. 2, i hele kalenderåret 2022, dvs. fra den 1. januar 2022 til og med den 31. december 2022.

Seniorbonussen er et supplement til de muligheder arbejdsgiveren i øvrigt har for at fastholde seniorer, jf. afsnit 33.2.

33.5.1.1. Personafgrænsning

Seniorbonusordningen omfatter ansatte, der

  1. fylder 62 år/er fyldt 62 år i det pågældende kalenderår, og er
  2. tjenestemænd i staten og folkekirken,
  3. ansatte ved statstilskudsberettigede institutioner, som er medlemmer af statsgaranterede pensionskasser og statslige pensionsordninger,
  4. tjenestemandslignende ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner med forsikringsmæssige pensionsordninger,
  5. civilarbejdere i forsvaret, og
  6. ansatte i staten, folkekirken og statstilskudsberettigede institutioner, der er omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet (tidligere Skatteministeriet) og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet til disse.

Seniorbonusordningen omfatter ikke ansatte, der er timelønnede. Det er dog aftalt for timelønnede gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, at de er omfattet af en seniorbonusordning.

33.5.1.2. Konvertering af seniorbonus

Den ansatte har ret til at konvertere seniorbonussen svarende til 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn til et eller flere af følgende elementer:

  • Betalte fridage (seniordage) (max 2 seniordage)
  • Ekstraordinært pensionsbidrag (max 0,8 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn)

Valget træffes for ét år ad gangen. En ansat, der vælger at konvertere seniorbonussen, skal give ansættelsesmyndigheden meddelelse herom senest den 1. oktober året før seniorbonussen ville være kommet til udbetaling.

Ved konvertering af seniorbonus til seniordage udgør værdien af en seniordag 0,4 pct. af den ansattes sædvanlige årsløn. For fuldtidsansatte og ansatte på plustid svarer en seniordag til 7,4 timer. For deltidsansatte reduceres timetallet forholdsmæssigt.

Seniordage skal som udgangspunkt afvikles som hele eller halve fridage. Efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan afviklingen dog ske i form af enkeltstående timer.

Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal afvikles. Ansættelsesmyndigheden skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for den ansatte at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skal afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår. Det bemærkes dog, at ansatte, der har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage til afvikling i 2023, men for hvem det ikke har været muligt at planlægge og afvikle sine seniordage i 2023, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, får udbetalt ikke-afholdte seniordage ved førstkommende lønudbetaling i 2024, jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage. Ved ansættelsesforholdets ophør udbetales ikke-afholdte seniordage.

Ved konvertering af seniorbonus til ekstraordinært pensionsbidrag skal den ansatte give ansættelsesmyndigheden meddelelse om, hvilken pensionsordning det ekstraordinære pensionsbidrag skal indbetales til. For tjenestemænd og andre ansatte med optjening af tjenestemandspension, fx medlemmer af statslige pensionsordninger, indbetales pensionsbidraget til den supplerende pensionsordning, der gælder for ansættelsesforholdet, såfremt den ansatte ikke har givet meddelelse om, hvilken anden pensionsordning, pensionsbidraget ønskes indbetalt til.

Pensionsbidraget indbetales på samme tidspunkt, som seniorbonussen ville være blevet udbetalt.

Retten til seniorbonus og til at konvertere seniorbonussen til seniordage medfører ikke nogen begrænsning i muligheden for lokalt at aftale op til 12 seniordage om året i henhold til aftale om seniorordninger, jf. Skm. cirk. 21/12 2021 om aftale om seniorordninger.

33.5.1.3. Forholdsmæssig seniorbonus

Ved en ansats død udbetales en forholdsmæssig andel af bonussen, jf. Skm. cirk. 20/12 2021 om seniorbonus.

Personer, der opfylder betingelserne for ret til seniorbonus, og som tiltræder ansættelse i løbet af kalenderåret, har ret til en forholdsmæssig andel af seniorbonussen.

33.5.2. Seniorbonus fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023:

Der henvises til kapitel 33.5.1-33.5.1.3. for så vidt angår ansatte der fylder/er fyldt 62 år i 2023, dog med følgende undtagelser:

1) Ansatte, der har valgt at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2022 til seniordage til afvikling i 2023, men for hvem det ikke har været muligt at planlægge og afvikle sine seniordage i 2023, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, får udbetalt ikke-afholdte seniordage ved førstkommende lønudbetaling i 2024, jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

2) Ansatte ikke vælge at konvertere seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 til seniordage til afvikling i 2024 jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

Udbetalt seniorbonus vedrørende kalenderåret 2023 indgår ikke i beregningsgrundlagene for feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse.

33.5.3. Seniorbonus og seniordage fra den 1. januar 2024:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Offentligt Ansattes Organisationer, Lærernes Centralorganisation, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Akademikerne har indgået aftale om seniorbonus og seniordage med lønfordrag, jf. Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

Cirkulære om seniorbonus, jf. Skm. cirk. 20/12 2021 om seniorbonus ophæves af Fmst. cirk. 27/6 2023 om aftale om seniorbonus og seniordage.

Ordningen omfatter ikke ansatte, der er timelønnede. Det er dog aftalt for timelønnede gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, at de er omfattet af en seniorbonusordning.

33.5.3.1. Seniorbonus

Ansatte har fra og med den 1. januar i det kalenderår, hvori de fylder 62 år, ret til en seniorbonus, der udbetales månedligt sammen med den faste løn.

Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af den ansattes faste månedsløn (basisløn, intervalløn, skalatrinsløn samt tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb).

Ved den ansattes ”faste månedsløn” forstås den ansattes grundløn (basisløn, skalatrinsløn, intervalløn) samt tillæg, der udbetales med faste månedlige beløb. Sådanne tillæg omfatter såvel varige som midlertidige tillæg, herunder rådighedstillæg og åremålstillæg. Variable tillæg, herunder ulempetillæg og vagttillæg, indgår ikke i beregningsgrundlaget, heller ikke selv om de er fast påregnelige. Øvrige løndele, herunder over- og merarbejdsbetaling, engangsvederlag, feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse, indgår tilsvarende ikke i beregningsgrundlaget.

Seniorbonussen indgår i den sædvanlige løn, der udbetales under afholdelse af ferie med løn, og indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse efter ferieloven og særlig feriegodtgørelse efter statens ferieaftale.

Der indbetales pensionsbidrag af seniorbonussen.

For overenskomstansatte og andre med en bidragsdefineret pensionsordning er seniorbonussen pensionsgivende med den bidragsprocent, der i øvrigt gælder for den ansatte, fx 17,1 pct. for ansatte efter overenskomst for akademikere i staten og 15 pct. for ansatte efter OAO-fællesoverenskomsten. Pensionsbidrag indbetales til den pensionsordning, hvortil pensionsbidrag af basislønnen mv. indbetales til.

For tjenestemænd og andre, der optjener ret til tjenestemandspension, er seniorbonussen pensionsgivende med den bidragsprocent, der anvendes til pensionsbidrag af tillæg, der indbetales til den ansattes supplerende pension. Pensionsbidraget indbetales til den ansattes supplerende pensionsordning. Hvis den ansatte ikke har en supplerende pensionsordning, udbetales pensionsbidraget som løn samtidig med udbetaling af seniorbonussen.

Seniorbonussen er et supplement til de muligheder arbejdsgiveren har for at fastholde seniorer, jf. afsnit 33.2.

33.5.3.2. Seniordage med lønfradrag

Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. januar til den 30. juni, har desuden ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år.

Ansatte, der fylder 62 år i perioden fra den 1. juli til den 31. december, har ret til at afholde 1 seniordag med lønfradrag i det kalenderår, den ansatte fylder 62 år.

Ansatte har i de efterfølgende kalenderår efter det kalenderår, hvor de fylder 62 år, ret til at afholde 2 seniordage med lønfradrag om året.

Seniordagene skal afvikles som hele fridage.

Der beregnes lønfradrag efter de til enhver tid gældende regler om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd, jf. for tiden aftale af 27. august 2015 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd, jf. Skm. cirk. 30/11 2021 om lønfradrag og lønberegning for tjenestemænd.

Ansættelsesmyndigheden fastsætter efter drøftelse med den ansatte, hvornår seniordagene skal afvikles. Ansættelsesmyndigheden skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ønsker, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Den ansatte skal i så god tid som muligt give besked til ansættelsesmyndigheden, såfremt den pågældende ønsker at afvikle seniordage.

Ikke-afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre ansættelsesmyndigheden og den ansatte aftaler dem overført til det efterfølgende kalenderår. Hvis det ikke har været muligt for den ansatte at planlægge og afvikle sine seniordage i kalenderåret, fordi ansættelsesmyndigheden har undladt at fastsætte, hvornår seniordagene skulle afvikles, overføres ikke-afholdte seniordage til det efterfølgende kalenderår.

Personer, som tiltræder ansættelse i løbet af kalenderåret, får ret til seniordage med lønfradrag efter de ovenfor beskrevne regler. Ved ansættelsesforholdets ophør, bortfalder ikke-afholdte seniordage med lønfradrag.

Ret til seniordage med lønfradrag er et supplement til de muligheder arbejdsgiveren har for at fastholde seniorer, jf. afsnit 33.2.