18.3.1.1.1. Ansættelsesmæssige forhold

Ansættelse sker i henhold til de relevante kollektive overenskomster i staten. Ved ansættelser, som ikke er dækket af kollektive overenskomster, gælder overenskomsterne på sammenlignelige områder. Skm. cirk. 14/6 1997   kan anvendes i forbindelse med etablering af fleksjob.

De statslige overenskomster har ikke specifikke bestemmelser, hvoraf det fremgår, hvilken aflønning der skal lægges til grund ved en ansættelse i henhold til fleksjobordningen. Lønnen i henhold til overenskomsten kan derfor nedsættes, i det omfang det er nødvendigt for at fastsætte en løn, der er i overensstemmelse med den ansattes arbejdsevne i fleksjobbet, jf. § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcentret angiver arbejdsevnen i arbejdstid (timer) og intensitet (procentdel af fuld arbejdsevne), der kan arbejdes i det pågældende antal timer. Den arbejdsevne, jobcentret har fastsat, danner grundlag for fastsættelsen af løn og arbejdstid.

Lønnen kan fastsættes ud fra følgende formel:
Aflønning = Produktivitet (P) * Timetal (T) * Timelønnen i henhold til den relevante overenskomst.

Aflønningen aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Den overenskomstbærende faglige organisation og jobcentret skal have en kopi af aftalen om fleksjob, hvis den ansatte giver samtykke hertil. Der henvises endvidere til § 3, stk. 4, i Skm. cirk. 8/12 2021 om tillidsrepræsentanter i staten mv. (tillidsrepræsentantaftalen), hvorefter tillidsrepræsentanten bedst muligt skal holdes orienteret om ansættelse af personale.

Tvister om anvendelsen af overenskomsterne mv. og om løn og arbejdsvilkår afgøres ved fagretlig behandling efter de gældende regler på området, jf. § 122, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ansatte i fleksjob, der udfører funktionærarbejde og som arbejder i 8 timer eller derunder i gennemsnit om ugen, ansættes på funktionærlignende vilkår, jf.  § 122, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Fleksjobansatte tjenestemænd bevarer ret til at få pensionen beregnet efter den hidtidige pensionsgivende løn. Institutionen indbetaler pensionsdækningsbidrag til staten, jf. Fmst. cirk. skriv. 25/9 2000 om bevarelse af pensionsrettigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår. Tjenestemanden optjener pensionsalder svarende til det antal timer, den pågældende arbejder i fleksjobbet. Fleksjobbet har ikke betydning for tjenestemandens senere muligheder for at søge afsked med kvalificeret svagelighedspension.

Ansatte, som forud for ansættelsen i fleksjobbet har været ansat i en anden stilling inden for staten mv., kan bevare tilhørsforholdet til en hidtidig pensionsordning, jf. Fmst. cirk. 14/12 2012 om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.

Ansættelsesmyndigheden skal dog være opmærksom på, om den relevante pensionsordning har en gruppelivsordning, der dækker fleksjobansatte. Eksempelvis er ansatte i fleksjob, der er omfattet af Skm. cirk. 30/3 2022 om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) med pensionsordning i Sampension, ikke omfattet af gruppelivsordningen heri, jf. forsikringsbetingelserne for de gruppelivsforsikringer, der er en del af pensionsordningerne. Ansættelsesmyndigheden skal derfor indbetale præmie til den generelle gruppelivsordning i Forenede Gruppeliv, hvis personalegruppen er omfattet heraf, jf. Skm. cirk. 01/06 2022 om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.