25.5. Digital indberetning

Ansættelsesmyndigheden skal indberette barsels- og adoptionsfravær og anmode om refusion af sygedagpenge og barselsdagpenge på http://www.virk.dk/. Indberetning skal ske elektronisk via NemRefusions hjemmeside, jf. bekg. 117 18/2 2011 om ikrafttræden af § 5 og § 18 i lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. En nærmere beskrivelse af den digitale indberetningsløsning og arbejdsgivers forpligtelser i den forbindelse findes i Lbekg. 808 20/6 2018 om digital løsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion og tilskud m.v. (Nemrefusion)