25.2. Barselsvejledningen mv.

Moderniseringsstyrelsen (nu Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har i fællesskab med CFU udarbejdet en barselsvejledning, der gennemgår det samlede regelgrundlag.

Til brug for institutionernes administration af og løbende rådgivning om barselsreglerne er der i fællesskab med CFU udarbejdet forslag til orienteringsbreve, varslingsbreve og erklæringer i forbindelse med lønnet orlov, som kan udleveres til ansatte omfattet af barselsaftalen i forbindelse med en forestående barsels- eller adoptionsorlov.

Materialet findes på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside www.medst.dk sammen med andet informationsmateriale.

Siden 2012, hvor barselsvejledningen blev udsendt, er der sket flere ændringer på området. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Finansministeriet og CFU i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte en ekstra uges øremærket lønret til faderen/medmoderen, der således har ret til løn i 7 af de 32 ugers forældreorlov. Tilsvarende gælder for adoptanter. Ændringen har virkning for forældre til børn, der fødes/modtages den 1. april 2015 eller senere.

Ved en ændring af barselsloven (L 2189 29/12 2020) er retten til orlov til forældre, der mister et barn (sorgorlov), blevet udvidet pr. 1. januar 2021. Begge forældre har således ret til fravær og dagpenge i 26 uger fra barnets død, hvis barnet dør inden det 18. år. Ved overenskomstforhandlingerne i 2021 er der i forlængelse heraf aftalt en lønret under hele sorgorloven til forældre, der mister et barn den 1. april 2021 eller senere. Forældre, som har mistet et barn tidligere end den 1. april 2021, og som afholder sorgorlov, indtræder pr. 1. april 2021 i den udvidede ret til sorgorlov med løn. Det er en forudsætning for retten til løn under sorgorlov, at arbejdsgiver kan få dagpengerefusion.