4.3.4.2. Løn mv.

Ansatte, der er omfattet af konflikten, er ikke berettiget til løn under konflikten.

Den lønanvisende myndighed skal derfor underrettes om, at lønnen skal standses. Ligeledes ophører pligten til at betale fx sygeløn, barsels- og adoptionsløn, sygedagpenge og pensionsbidrag. Indeholdelsesbegæringer vedrørende restancer, fx skat og underholdsbidrag, stilles i bero.

Udbetaling af løn mv., der vedrører tidligere optjeningsperioder - fx overarbejdsbetaling og ulempetillæg - berøres ikke af lønstandsningen og anvises på det sædvanlige udbetalingstidspunkt.

For den lønperiode, der ligger forud for konfliktens start, udbetales forholdsmæssig løn mv.

De ansatte er berettiget til efter anmodning at få afmeldt deres skattekort hos skatteforvaltningen i forbindelse med konflikten.

Efter konfliktens ophør genoptages arbejdsgiverens forpligtelser under forudsætning af, at ansættelsesforholdet genetableres, jf. afsnit 4.3.7.1.