4.3.5. Hvem er ikke omfattet af konflikten

4.3.5.1. Ikke-medlemmer

Ansatte, der ikke er medlem af den organisation, der er part i den overenskomst, som den pågældende er ansat efter, er ikke omfattet af konflikten. Det vil sige, at konflikten ikke omfatter uorganiserede eller ansatte, som er medlem af en anden organisation. De har ret og pligt til at fortsætte arbejdet, mens konflikten løber, og de er fortsat omfattet af en individuel ansættelsesaftale baseret på vilkårene i den opsagte overenskomst. Arbejdsgiver skal dog gøre de ansatte opmærksom på, at de anses for at være omfattet af konflikten, hvis de ikke udtrykkeligt tilkendegiver andet over for ledelsen. Denne information skal også gives til ansatte, der er sygemeldt, på barselsorlov eller af anden årsag er fraværende fra arbejdspladsen.

4.3.5.2. Elever

Det antages, at elever under erhvervsuddannelsesloven ikke kan deltage i en arbejdskonflikt, fordi gennemførelse af den indgåede elevkontrakt forudsætter, at arbejdsforholdet ikke afbrydes undervejs. De skal under konflikten beskæftiges ved arbejde, der hører under deres oplæringsområde. Bliver det nødvendigt at sende dem hjem, skal de have normal løn.

4.3.5.3. Overenskomstansatte chefer

Chefer, der er ansat efter akademikeroverenskomsten på lønramme 36-niveau og derover, vil i medfør af Fmst. cirk. 24/06 1991 om hovedaftale mellem en række akademikerorganisationer og Finansministeriet være undtaget fra en arbejdsstandsning. Tilsvarende gælder for chefer, der er ansat efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten.

4.3.5.4. Friholdelsesaftaler

I hovedaftalerne findes der hjemmel til at indgå aftale om at friholde ansatte fra en arbejdsstandsning. Friholdte ansatte kan ikke pålægges andet arbejde end det, de normalt udfører.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil, samtidig med at institutionerne orienteres om varslede arbejdsstandsninger, anmode om tilbagemelding om områder, for hvilke der ønskes indgået friholdelsesaftaler.

Friholdelsesaftaler kan både indgås som generelle forhåndsaftaler og i den konkrete situation.