4.4. Fredspligten i overenskomstperioden

Overenskomsterne indgås typisk for en 2- eller 3-årig periode.

Når overenskomst er indgået, ligger der her i et tilsagn fra parterne om ikke at etablere konflikt. Parterne skal kunne indrette sig på, at der hersker arbejdsfred.

Dette betyder, at der er en pligt til at videreføre arbejdet, uanset om der senere opstår uenighed.

Fredspligten er dog ikke ganske uden undtagelser, jf. afsnit 4.4.1 afsnit 4.4.2 og afsnit 4.4.3.

4.4.1. Begrænset konflikt

I specielle tilfælde er der adgang til at iværksætte en begrænset konflikt, selv om en overenskomst er indgået.

Det fremgår af Skm. cirk. 20/12 2021 om overenskomst for Akademikere i staten, bilag 8, III, litra B) interessetvister, 5. afsnit, at i de tilfælde, hvor uenigheden vedrører tillægsfastsættelse i forbindelse med nyansættelser eller væsentlige stillingsændringer, dvs. hvor der er tale om en egentlig forfremmelse (typisk efter stillingsopslag), eller hvor ændringen har et sådant omfang, at den kan sidestilles med ansættelse i ny stilling, opretholdes dog den hidtil gældende praksis.

Formuleringen "opretholdes dog den hidtil gældende praksis" betyder, at der under visse betingelser kan varsles arbejdsstandsning for eller blokade af den pågældende stilling.

Rækkevidden af denne konfliktadgang er ikke efterprøvet i retspraksis efter overgangen til nyt lønsystem.

4.4.2. Sympatikonflikt

Sympatikonflikter, jf. afsnit 4.3.2.3, er også undtaget fra princippet om fredspligt.

4.4.3. Normens undtagelser fra fredspligten

Normen giver, jf. afsnit 4.5.2.2 og afsnit 4.6.2.2, mulighed for uvarslet arbejdsstandsning, hvis der indtræder betalingsstandsning, eller hensynet til sikkerhed, sundhed eller personlig integritetskrænkelse (liv, velfærd eller ære) giver tvingende grunde til at standse arbejdet. Disse undtagelser er uden større praktisk betydning.

Iværksættes der i overenskomstperioden en arbejdsstandsning (strejke, såkaldt fagligt møde, overarbejdsvægring og lign.), er der derfor en formodning for, at denne er overenskomststridig og skal behandles efter de regler, der gælder herom, jf. afsnit 4.6.2.1.