6.3.1.1. Tillidsrepræsentanter

Hovedreglen er, at der på enhver institution - for større institutioner hver afdeling - kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Ved afgørelsen af, om en afdeling kan betragtes som en institution, indgår en vurdering af, om der kan oprettes samarbejdsudvalg, og om der i ledelsesfunktionen indgår

  • selvstændig ledelsesret
  • beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afskedigelser
  • selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

I situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er der særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Der kan desuden være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget til tillidsrepræsentantopgaver, herunder transporttid mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stiling, som vedkommende er ansat i, jf. Fmst. cirk. 6/11 2013 om ændring af cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

I bemærkningerne til aftalens § 2 defineres begrebet medarbejdergruppe . Hvis antallet i en medarbejdergruppe er mindre end 5, kan gruppen aftale med ledelsen, at den udgør et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution under samme ansættelsesmyndighed.

Da hver enkelt selvejende institution er en selvstændig ansættelsesmyndighed, kan ansatte ved selvejende institutioner ikke indgå valgfællesskab med ansatte ved andre selvejende institutioner.

Om muligheden for at vælge mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, og hvordan medarbejdergrupper på færre end 5 kan repræsenteres, henvises til aftalens § 2, stk. 2-4.

En arbejdsgivers accept af valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe behandles, uanset om den beror på en uskreven praksis eller en formel lokalaftale, som en lokalaftale indgået i henhold til aftalens § 16. Ordningen vil således kunne opsiges til bortfald med et varsel på 3 måneder, medmindre andet er aftalt. Efter ordningens bortfald påhviler det den pågældende organisation at meddele arbejdsgiveren, hvem der fremover varetager hvervet som tillidsrepræsentant.

En række akademikerorganisationer har etableret frit organisationsvalg . Dette har betydning bl.a. i relation til aftalen om tillidsrepræsentanter.

Det frie organisationsvalg indebærer, at kandidater, bachelorer og studerende inden for de pågældende organisationers optagelsesområder frit kan søge optagelse i en anden organisation. Den uddannelsesmæssige baggrund er ikke længere eneafgørende. Den enkelte kan således frit vælge, hvilken organisation den pågældende ønsker at være medlem af, inden for de nedennævnte grupperinger:

  • Djøf, Lægeforeningen, Forbundet Kommunikation og Sprog, Gymnasieskolernes Lærerforening og Ingeniørforeningen i Danmark, IDA
  • Djøf og Dansk Magisterforening
  • Ingeniørforeningen i Danmark, IDA og Dansk Magisterforening
  • Bibliotekarforbundet og Dansk Magisterforening
  • Forbundet Kommunikation og Sprog og Dansk Magisterforening.

Organisationerne har bemyndiget hinanden til - bl.a. via tillidsrepræsentanterne - at varetage medlemmernes individuelle interesser over for arbejdsgiverne. Bemyndigelsen omfatter også den lokale, kollektive interessevaretagelse, herunder forhandlinger om og indgåelse af lokalaftaler.

I et protokollat har organisationerne og de offentlige arbejdsgivere aftalt rammer og vilkår for interessevaretagelse i forbindelse med det frie organisationsvalg. Protokollatet er udsendt med Fmst. cirk. 9/6 2015 om frit organisationsvalg på Akademikerområdet.

Som udgangspunkt gælder de almindelige regler i aftalen om tillidsrepræsentanter, men "medarbejdergruppe" defineres således:

  • Medarbejdere omfattet af den pågældende akademikerorganisations overenskomst (henholdsvis forhandlings- og aftaleret i medfør af uddannelsesbilaget til akademikeroverenskomsten) samt andre akademikere, som har valgt medlemsskab af denne akademikerorganisation, men eksklusiv medarbejdere, som har valgt medlemsskab af en anden akademikerorganisation.

Arbejdsgiverne kan som udgangspunkt holde sig til afgrænsningerne i uddannelsesbilaget. I forbindelse med lokale (løn)forhandlinger er det således tillidsrepræsentantens opgave at dokumentere over for arbejdsgiveren, hvilke medarbejdere den pågældende repræsenterer.

Den lokale arbejdsgiver kan modsætte sig en forøgelse af det samlede antal tillidsrepræsentanter inden for institutionen, hvis dette alene er forårsaget af medlemsvandringer. Akademikerorganisationerne aftaler i givet fald indbyrdes, hvilke(n) tillidsrepræsentant(er) der ønskes anmeldt. Hvis organisationerne ikke inden for en frist på 3 måneder efter arbejdsgiverens indsigelse har indgået en sådan aftale, betragtes tillidsrepræsentanten for de(n) største af valggrupperne som valgt.

Det kan lokalt aftales, at grupper af ansatte, der ikke har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, i stedet kan vælge en talsmand. En talsmand har ikke en tillidsrepræsentants særlige rettigheder, herunder afskedigelsesbeskyttelsen, men kan i øvrigt udøve en række af de funktioner, som en tillidsrepræsentant normalt varetager.