31.2.1. Opsigelsesvarsler

Regler om opsigelsesvarslers længde og beregning fremgår af Lbekg. 1002 24/08 2017 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (funktionærloven) og de kollektive overenskomster, herunder Skm. cirk. 24/11 2021 om kontraktansættelse af chefer i staten (rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten).

I fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne er der optaget et fælles regelsæt om afskedigelse. Ifølge disse bestemmelser gælder funktionærlovens regler om varsling af opsigelse også for månedslønnede ikke-funktionærer.

En opsigelse har virkning fra det tidspunkt, hvor den er kommet frem til den ansatte. Med henblik på at sikre bevis for, hvornår opsigelsen er kommet frem til den ansatte, anbefales det - hvis opsigelsen ikke afleveres på arbejdsstedet – at sende den med afleveringsattest. Ved brug af afleveringsattest giver postvæsenet afsenderen en kvittering, der viser, at brevet er afleveret på modtageradressen, og hvornår afleveringen er sket.Særligt ved opsigelser, der kommunikeres via offentlig digital post (e-post)

Ifølge § 1 i Lbekg. 686 15/04 2021 om Digital Post fra offentlige afsendere (lov om digital post)  finder loven anvendelse på digital kommunikation mellem offentlige afsendere og fysiske personer mv. Dette medfører, at offentlige afsendere har ret til at afsende kommunikation til bl.a. fysiske personer via offentlig digital post.

Alle påbud, hvad enten det drejer sig om påtaler, irettesættelser, advarsler, opsigelser eller bortvisninger, kan således kommunikeres via offentlig digital post.

Arbejdsgiveren kan orientere de ansatte om, at kommunikationsformen i relation til ansættelsesretlige påbud fremover vil være digital, og at de derfor forventes at tjekke deres e-boks.

Funktionærloven
Der kan efter funktionærloven være aftalt prøvetid de første 3 måneder af ansættelsen. Fra arbejdsgiverens side kan opsigelse i så fald ske med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag.

Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden for, at der er aftalt prøvetid. Det anbefales derfor, at der i givet fald indskrives en bestemmelse herom i ansættelsesbrevet. Det er dog en forudsætning for at anvende det korte varsel, at fratrædelsen sker inden prøvetidens udløb, jf. funktionærlovens § 2, stk. 5.

Eksempel på ansættelsesforløb (datoer):

1/1                  1/2                1/3                 1/4                1/5

Ansættelse 28/1                                                 Sidste frist for opsigelse med prøvetidsvarsel 13/4

Den ansatte er i prøvetiden berettiget til at sige op uden varsel, medmindre andet er aftalt.

Det kan være nødvendigt at forlænge prøvetiden, for at arbejdsgiveren kan tage stilling til, om ansættelsesforholdet skal fortsætte permanent. En forlængelse kan ske ved aftale. En opsigelse efter udløbet af de første 3 måneder skal dog ske efter de almindelige opsigelsesvarsler som beskrevet nedenfor. Der stilles ikke ligeså høje krav til begrundelsen for en afskedigelse under prøvetiden, som når der sker afskedigelse efter prøveperioden.

Efter en eventuel prøvetids udløb skal opsigelse fra arbejdsgiveren efter funktionærlovens § 2, stk. 2, senest ske

inden udløbet af (uafbrudt ansættelse)        med et varsel på:

5 måneder                                                  1 måned
2 år 9 måneder                                          3 måneder
5 år 8 måneder                                          4 måneder
8 år 7 måneder                                          5 måneder
Herefter                                                     6 måneder

For ansatte, der bor i en tjenestebolig, gælder en særlig regel om varslets længde, jf. funktionærlovens § 2, stk. 9.

Beregning af opsigelsesanciennitet
Det er den ansattes samlede uafbrudte ansættelsestid hos den enkelte arbejdsgiver – også kaldet opsigelsesancienniteten - der er afgørende for beregningen af opsigelsesvarslets længde.

Prøvetid og vikartjeneste medregnes i opsigelsesancienniteten. Fortsætter den ansatte i ansættelsen efter endt elevtid inden for funktionærområdet, medregnes elevtiden i opsigelsesancienniteten.

Der regnes kun med hele kalendermåneder. Ansættelsen regnes fra den første i den måned, hvor den ansatte tiltrådte stillingen.

Tjenestefrihed uden løn medfører ikke tab af anciennitet, forudsat at den pågældende genindtræder hos samme arbejdsgiver. Optjeningen er i så fald stillet i bero under tjenestefrihedsperioden, således at den ansatte ved genoptagelse af tjenesten genindtræder i den anciennitet, der var optjent forud for tjenestefrihedsperioden. Se mere om tjenestefrihed i PAV kap. 26.

Tilsvarende gælder i forbindelse med orlov til værnepligtstjeneste/udsendelse af forsvaret til udlandet, herunder genindkaldelser. Genindkaldelsesperioder med løn medregnes dog i opsigelsesancienniteten.

Den tid, hvor en ansat har været fraværende i henhold til §§ 6-14 iLbekg. 1391 30/09 2022 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) , herunder den tid, hvor en ansat har orlov uden løn, medregnes i opsigelsesancienniteten.

Eksempel på beregning af opsigelsesvarslet ved arbejdsgivers afskedigelse af en ansat.
1/1               1/2                1/3               1/4                1/5                 1/6               1/7
Ansættelse 28/1                                                                            Sidste frist for opsigelse med 1 måneds varsel 31/5
(til fratræden 30/6)

Opsigelse fra den ansattes side skal ske med 1 måneds varsel til en måneds udgang, jf. funktionærlovens § 2, stk. 6.

Hvis der oprettes skriftlig kontrakt herom, kan et længere opsigelsesvarsel fra den ansattes side dog være gyldigt, under forudsætning af, at opsigelsesvarslet fra arbejdsgiverens side forlænges tilsvarende, dvs. med lige så mange måneder, som der er lagt til den ansattes varsel.

De særlige regler om arbejdsophør i forbindelse med tids- eller opgavebegrænset ansættelse og midlertidig ansættelse er omtalt i afsnit 31.6.13.

For ansatte omfattet af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) gælder der en særregel om, at de ved direkte overgang mellem statsinstitutioner bevarer deres hidtidige opsigelsesvarsel, jf. § 39 (tidligere § 36) i Skm. cirk. 01/08 2022 om organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK).
Selvejende institutioner betragtes ikke som statsinstitutioner i relation til organisationsaftalens § 39. Institutionen skal dog, fx i ansættelsesbrevet, gøre opmærksom på, at § 39 ikke gælder for den pågældende ansættelse, jf. faglig voldgift af 1. marts 2007. Tages dette forbehold ikke, følger det af voldgiftskendelsen, at den ansatte har krav på at medtage sit opsigelsesvarsel ved direkte overgang mellem institutioner inden for organisationsaftalens dækningsområde, dvs. fra en statsinstitution til en selvejende institution, mellem to selvejende institutioner eller fra en selvejende institution til en statsinstitution.

Timelønnede ikke-funktionærer
For timelønnede ikke-funktionærer gælder ifølge det fælles regelsæt om afskedigelse, som indgår i fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne, følgende varsler fra arbejdsgivers side:

Ansættelsestid (uafbrudt)     Varsel
Under 6 måneder                  3 dage
Efter 6 måneder                    1 uge
Efter 1 år                               3 uger
Efter 3 år                               2 måneder
Efter 5 år                               3 måneder

Varslerne bortfalder i tilfælde af, at der midlertidigt ikke kan tilbydes beskæftigelse på grund af arbejdsmangel.

På områder uden for fællesoverenskomsterne og akademikeroverenskomsterne kan der findes afvigende regler.