6.5.2. Varetagelse af hvervet uden for tjenestestedet

Det kan være nødvendigt for en tillidsrepræsentant at forlade institutionen for at varetage sine opgaver som tillidsrepræsentant, fx hvis den pågældende repræsenterer personalegrupper uden for eget tjenestested.

For overenskomstansatte tillidsrepræsentanter gælder reglerne i aftalens § 9, stk. 1 og 2.

For tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende ansatte tillidsrepræsentanter gælder reglerne i pkt. 5 og  pkt. C i Fmst. cirk. 24/8 1981 om vilkår for tjenestefrihed til organisationsarbejde for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Efter disse regler skal tillidsrepræsentanter, der som fællestillidsrepræsentanter, kredsformænd mv. er valgt til at repræsentere en større kreds af personalegrupper, der omfatter personalegrupper uden for eget tjenestested, i videst muligt omfang varetage hvervet ved omlægning af tjenesten eller ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende styrelse som organisationsrepræsentanten at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

Hvis varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan ledelsen efter forhandling med den pågældende under hensyntagen til personalegruppens størrelse og geografiske område give den pågældende tjenestefrihed med løn i et omfang, der maksimalt svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 3 uger pr. kalenderår.