6.2.1. Særligt om tjenestemænd mv.

Tjenestemandslignende ansatte og tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter er således omfattet af aftalen, men for disse grupper gælder særlige regler om varetagelse af tillidsrepræsentantarbejde uden for institutionen, jf. § 9, og i et vist omfang om forflyttelse og afskedigelse, jf. §§ 12 - 14.

Desuden gælder bestemmelsen om bevarelse af det forlængede opsigelsesvarsel 1 år efter hvervets ophør, jf. afsnit 6.6.4, ikke for tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter, jf. § 15, stk. 3.