6.2.1. Særligt om tjenestemænd mv.

Tjenestemandslignende ansatte og tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter er således omfattet af aftalen om tillidsrepræsentanter, men for disse grupper gælder særlige regler om varetagelse af tillidsrepræsentantarbejde uden for institutionen, jf. aftalens § 9, og i et vist omfang om forflyttelse og afskedigelse, jf. aftalens §§ 12-14.

Desuden gælder bestemmelsen om bevarelse af det forlængede opsigelsesvarsel 1 år efter hvervets ophør, jf. afsnit 6.6.4, ikke for tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter, jf. aftalens § 15, stk. 3.