6.6.3. Tjenestemænd

For tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter svarer reglerne om

  • organisationens krav på forhandling
  • afbrydelse af ansættelsesforholdet

til de regler, der gælder for overenskomstansatte tillidsrepræsentanter.

I øvrigt gælder de almindelige regler om afskedigelse af tjenestemænd, herunder reglerne i §§ 20-24 og § 28, stk. 1, 2. pkt, i  Lbekg. 511 18/5 2017 om tjenestemænd (TL) § 31 i Lbekg. 510 18/5 2017 om tjenestemandspension (TPL) samt forvaltningslovens regler finder ligeledes anvendelse. Se også PAV kap. 9 og PAV kap. 31.

 

6.6.3.1. Afskedigelse

Opsigelsesvarslet for en tjenestemandsansat tillidsrepræsentant er 6 måneder til udgangen af en måned.

Hvis tillidsrepræsentanten afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, bortfalder det forlængede varsel, og varslet er 3 måneder til udgangen af en måned, jf. TL § 28.

Afskediges tillidsrepræsentanten af disciplinære årsager, er det muligt at anvende et forkortet varsel i henhold til TL § 28.

Inden en tjenestemand afskediges uansøgt, skal der indhentes en udtalelse fra tjenestemanden og den pågældende centralorganisation, jf. TL § 31.

Denne høring af tjenestemanden kan med fordel ske samtidig med partshøringen af den pågældende i henhold til forvaltningsloven, jf. PAV kap. 31.

Inden en tillidsrepræsentant afskediges, skal ansættelsesmyndigheden endvidere anmode den lokale afdeling af den forhandlingsberettigede organisation om en forhandling. Forhandlingen skal finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen er fremsat, dvs. modtaget af den lokale afdeling af organisationen.

Hvis organisationen på baggrund af den lokale forhandling ikke finder afskedigelsen rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan den pågældende centralorganisation inden for en frist på 14 dage - regnet fra den lokale forhandling - kræve sagen forhandlet mellem centralorganisationen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Denne forhandling skal også finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen er fremsat, dvs. modtaget af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

De nævnte frister opgøres som antallet af kalenderdage, ekskl. søgnehelligdage. Dagen, hvor anmodning om forhandling fremsættes (dvs. modtages af adressaten)/forhandling finder sted, samt lørdage og søndage indgår i antallet af dage. Fristen forlænges ikke, selv om udløbsdagen er en lørdag eller søndag. I denne situation vil det derfor ikke være tilstrækkeligt at reagere ved arbejdstids begyndelse mandag morgen.

Samlet betyder det, at en tjenestemand med tillidsrepræsentantbeskyttelse først kan opsiges, når

  • tillidsrepræsentanten er orienteret,
  • lokal forhandling har været afholdt, og
  • der er foretaget forvaltningsretlig og tjenestemandsretlig høring, hvor dette er en forudsætning.

Hvis der ikke opnås enighed ved den lokale forhandling om, at afskedigelsen er rimeligt begrundet, skal der endvidere

  • være afholdt central forhandling (eller være forløbet 14 dage siden den lokale forhandling, uden at centralorganisationen har rettet henvendelse om forhandling til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen), før den pågældende kan opsiges.

Hvis centralorganisationen efter den centrale forhandling fortsat mener, at der ikke har foreligget tvingende årsager, kan den indbringe sagen for Tjenestemandsretten. Dette skal ske ved fremsendelse af klageskrift inden for en frist af 8 uger fra opsigelsens afgivelse, dvs. modtaget af tjenestemanden.

Arbejdsforholdet kan ikke afbrydes inden for denne 8-ugers-frist, selv om opsigelsesvarslet er udløbet, medmindre centralorganisationen udtrykkeligt har tilkendegivet, at sagen ikke ønskes videreført ved Tjenestemandsretten.

Hvis der afgives klageskrift, kan en tillidsrepræsentants arbejdsforhold ikke afbrydes, selv om opsigelsesvarslet er udløbet, før behandlingen af sagen ved Tjenestemandsretten er afsluttet (dvs. dommen foreligger), medmindre afskedigelsen er begrundet i stillingsnedlæggelse. Arbejdsgiver vil i denne periode være forpligtet til at betale løn til medarbejderen.

At tillidsrepræsentanten har krav på at opretholde ansættelsen betyder også, at den pågældende ikke kan fritstilles, medmindre det aftales mellem ledelsen og den pågældende.

6.6.3.2. Forflyttelse

Tjenestemandsansatte tillidsrepræsentanter kan som andre tjenestemænd forflyttes uden varsel, og uden dette skal være begrundet i tvingende årsager.

Hvis forflyttelsen bevirker, at tillidsrepræsentanten forhindres i at udføre sit tillidsrepræsentanthverv, skal ansættelsesmyndigheden indkalde den lokale afdeling af den forhandlingsberettigede organisation til en forhandling senest 8 dage efter, at tjenestemanden har fået meddelelse om forflyttelsen. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at ansættelsesmyndigheden beder organisationen om en forhandling i henhold til tillidsrepræsentantaftalen, samtidig med at tjenestemanden får meddelelse om forflyttelsen.

Hvis organisationen på baggrund af den lokale forhandling ikke finder forflyttelsen rimeligt begrundet i tillidsrepræsentantens eller ansættelsesmyndighedens forhold, kan den pågældende centralorganisation inden for en frist på 14 dage regnet fra den lokale forhandling kræve sagen forhandlet mellem centralorganisationen og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Også denne forhandling skal finde sted senest 8 dage efter, at anmodningen er fremsat, dvs. modtaget af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Fristerne opgøres som antallet af kalenderdage, ekskl. søgnehelligdage. Dagen, hvor anmodning om forhandling fremsættes (dvs. modtages af adressaten) /forhandling finder sted, samt lørdage og søndage indgår i antallet af dage. Fristen forlænges ikke, selv om udløbsdagen er en lørdag eller søndag. I denne situation vil det derfor ikke være tilstrækkeligt at reagere ved arbejdstids begyndelse mandag morgen.

Hvis centralorganisationen fortsat mener, at forflyttelsen ikke er rimeligt begrundet, kan den indbringe sagen for Tjenestemandsretten. Den procedure, der gælder for indbringelse af afskedigelsessager for Tjenestemandsretten, jf. afsnit 6.6.3.1, gælder tilsvarende ved sager om forflyttelse.