24.8.1. Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Det er i alle situationer forudsat, at den ansatte enten ifølge ansættelsesbrev er ansat til tjeneste, der indebærer optjening af de nævnte tillæg/frihedsopsparing, eller regelmæssigt gennem længere tid har oppebåret tillæg/opsparet frihed for sådan tjeneste.

  Tillæg Frihedsopsparing
Sygdom + +
Barsels- og adoptionsorlov + +
Orlov til pasning af alvorligt syge børn under 18 år - -
Orlov til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem - -
Orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse - -

Omsorgsdage

Opsparingsdage

+

+

+

+

Barns 1. og 2. sygedag - -
Ferie og særlige feriedage + -
Militærtjeneste (genindkaldelse) + +
Disciplinær suspension (tjenestemænd) - -
Efterbetaling af løn ved ophævelse af suspension +/- +/-
Midlertidig overførelse til anden tjeneste eller tjenestefritagelse i forbindelse med disciplinærundersøgelse (tjenestemænd) - -
Efterbetaling af løn, der er tilbageholdt i forbindelse med anholdelse eller varetægtsfængsling + +
     
Funktion i højere stilling - -
Deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder + +
Omlægning af tjenesten af hensyn til deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder    
- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed + +
- Arbejdsbestemte tillæg - -
Deltagelse i arbejdsmiljøorganisationsarbejde (herunder deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser) + +
Tillidsrepræsentantarbejde (når ledelsen lægger beslag på den pågældende) + +
Omlægning af tjenesten af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet    
- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed + +
- Arbejdsbestemte tillæg -

-

Afspadsering - -
Tjenestefrihed med løn - -
Omlægning af arbejdet p.g.a. kursusdeltagelse (vedr. deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, se dog ovenfor) - -
Efterindtægt (tjenestemænd) + -
Fratrædelsesgodtgørelse (Ful. § 2 a) + -
Efterløn (Ful. § 8) + -
Fratrædelsesbeløb ifm. frivillige fratrædelsesordninger + -
Fratrædelsesbeløb ifm. åremålsansættelse - -
Rådighedsløn (TL § 32) - -