24.8. Bilags- og henvisningsoversigt

Bilag

  • Bilag 24.8.1 Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Henvisninger

24.8.1. Oversigt over optjening af fast påregnelige tillæg (natpenge mv. og arbejdsbestemte tillæg) samt frihed for arbejde på ubekvemme tidspunkter under betalt fravær mv.

Det er i alle situationer forudsat, at den ansatte enten ifølge ansættelsesbrev er ansat til tjeneste, der indebærer optjening af de nævnte tillæg/frihedsopsparing, eller regelmæssigt gennem længere tid har oppebåret tillæg/opsparet frihed for sådan tjeneste.

 

Tillæg

Frihedsopsparing

Sygdom

+

+

Barsels- og adoptionsorlov

+

+

Orlov til pasning af alvorligt syge børn under 18 år

-

-

Orlov til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

-

-

Orlov i forbindelse med barns hospitalsindlæggelse

-

-

Omsorgsdage

Opsparingsdage

+

+

+

+

Barns 1. og 2. sygedag

-

-

Ferie og særlige feriedage

+

-

Militærtjeneste (genindkaldelse)

+

+

Disciplinær suspension (tjenestemænd)

-

-

Efterbetaling af løn ved ophævelse af suspension

+/-

+/-

Midlertidig overførelse til anden tjeneste eller tjenestefritagelse i forbindelse med disciplinærundersøgelse (tjenestemænd)

-

-

Efterbetaling af løn, der er tilbageholdt i forbindelse med anholdelse eller varetægtsfængsling

+

+

 

 

 

Funktion i højere stilling

-

-

Deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder

+

+

Omlægning af tjenesten af hensyn til deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder

 

 

- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed

+

+

- Arbejdsbestemte tillæg

-

-

Deltagelse i arbejdsmiljøorganisationsarbejde (herunder deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser)

+

+

Tillidsrepræsentantarbejde (når ledelsen lægger beslag på den pågældende)

+

+

Omlægning af tjenesten af hensyn til varetagelsen af tillidsrepræsentanthvervet

 

 

- Arbejdstidsbestemte tillæg/frihed

+

+

- Arbejdsbestemte tillæg

-

-

Afspadsering

-

-

Tjenestefrihed med løn

-

-

Omlægning af arbejdet pga. kursusdeltagelse (vedr. deltagelse i de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser, se dog ovenfor)

-

-

Efterindtægt (tjenestemænd)

+

-

Fratrædelsesgodtgørelse (Ful. § 2 a)

+

-

Efterløn (Ful. § 8)

+

-

Fratrædelsesbeløb ifm. frivillige fratrædelsesordninger

+

-

Fratrædelsesbeløb ifm. åremålsansættelse

-

-

Rådighedsløn (TL § 32)

-

-


Sidst redigeret 01.07.21