10.14.3. Oversigt over den historiske udvikling i lønsystemet siden 1969

I den følgende summariske gennemgang af udviklingen i lønsystemet siden 1969 medtages ikke bemærkninger om periodevise reguleringer med dyrtidstillæg og taktreguleringstillæg, men alene bemærkning om ændringer i de pågældende reguleringsregler. Der henvises i øvrigt til skematisk oversigt over udviklingen i tjenestemandslønsystemet (for skalatrin 8) siden 1969, der er medtaget som Bilag 10.14.1.

1/4 1970:

Skalalønnen forhøjes med 2,5 pct. Da der ikke er tilsigtet en forhøjelse af de højeste lønninger, neutraliseres virkningen af den generelle skalalønsforhøjelse gennem nedsættelse af de generelle tillæg.

1/4 1971:

Skalalønnen forhøjes med 1,5 pct. Reguleringspristallet nulstilles ved pristal 145, og hidtidigt dyrtidstillæg indregnes i skalalønnen.

1/4 1972:

Skalalønnen forhøjes med 1,86 pct. Der indføres et nyt tillæg - almindeligt ikke-pensionsgivende tillæg - på 1,5 pct., der ydes efter samme regler som stedtillæg.

1/4 1973 - 31/3 1975:

Skalalønnen forhøjes med 6 pct., som ydes over 4 gange i perioden med henholdsvis 1,4 pct., 1,6 pct., 1,4 pct. og 1,6 pct.

Der indføres et nyt tillæg - almindeligt pensionsgivende, ureguleret tillæg - til alle skalatrin på i alt 3.720 kr., fordelt over 4 gange i perioden.

1/4 1975:

Den procentvise dyrtidsregulering afskaffes og erstattes af dyrtidsregulering med et fast ørebeløb - 60 øre pr. time pr. portion - svarende til 1.248 kr. årlig for fuldtidsbeskæftigede. Særlige tillæg er herefter kun særskilt dyrtidsregulerede, hvis de - modsat klassificeringstillæg - ydes for en særlig arbejdsforpligtelse ud over normal fuldtidsbeskæftigelse.

Sådanne særskilt regulerede tillæg dyrtidsreguleres med et fast ørebeløb pr. time, hvis den særlige arbejdsforpligtelse er timemæssigt fikseret. Hvis dette ikke er tilfældet, reguleres tillægget efter en særlig skala, der er optaget som bilag til lønjusteringsaftalen. Reguleringen sker på basis af det årlige grundbeløb. Hvis der ikke for den særlige arbejdsforpligtelse er fastsat et fast årligt grundbeløb, men en betaling pr. sag, vagt, møde eller lign., foretages en halvårsvis opgørelse af udbetalte stykbetalinger.

Den halvårlige sum ganges med 2, og der udfindes på grundlag heraf et årligt dyrtidstillæg på skalaen. Dyrtidstillægget for det pågældende halve år udgør herefter halvdelen af det årlige tillæg. Denne særlige beregningsmetode skyldes, at skalaen ikke er proportionalt, men degressivt opbygget. I visse tilfælde kan der dog være fastsat et dyrtidstillæg til den enkelte stk.-betaling på grundlag af et skønnet årligt forbrug. I så fald skal der ikke foretages den nævnte halvårsopgørelse.

Reguleringspristallet nulstilles ved pristal 147, og hidtidigt dyrtidstillæg indregnes i skalalønnen.

1/10 1975:

Skalalønnen forhøjes med 1,38 pct. som følge af 2 overskydende points i forbindelse med pristallets nulstilling ved pristal 147.

1/4 1976:

Det almindelige pensionsgivende, uregulerede tillæg forhøjes med 832 kr. årlig.

Der indføres en taktreguleringsordning, hvorefter der automatisk udløses en procentvis lønregulering (automatikdelen), svarende til 50 pct. af en konstateret lønudvikling på det private arbejdsmarked. Bl.a. dyrtidstillægget taktreguleres dog ikke. Der indføres et taktreguleringsloft, idet ingen lønninger kan taktreguleres med et beløb, der overstiger det, hvormed lønnen i lønramme 36 taktreguleres.

1/10 1976:

Det almindelige pensionsgivende, uregulerede tillæg forhøjes med 832 kr. årlig til i alt 5.384 kr.

1/4 1977 - 31/3 1979:

Skalalønnen forhøjes med 1,68 pct., fordelt over 4 gange i perioden.

Der indføres et nyt tillæg - almindeligt pensionsgivende tillæg - på i alt 3 pct., fordelt over 4 gange i perioden. Tillægget ydes efter samme regler som stedtillæg.

Der indføres en minimumsløn (garantiløn).

1/10 1977:

Som følge af generel lovgivning indbetales 1 udløst dyrtidsportion til LD.

1/4 1978:

Der indbetales yderligere en dyrtidsportion til LD.

Taktreguleringsordningen ændres på visse punkter.

Der foretages en teknisk omlægning af generelle og særlige tillæg, jf. Fmst. cirk. 10/4 1978.

1/4 1979:

Reguleringspristallet nulstilles ved pristal 145.

Stedtillægssystemet ændres, idet afstanden mellem satserne forhøjes fra 2,5 til 2,65 pct.
Taktreguleringsloftet ophæves med virkning for taktreguleringstillæg, der udløses pr. 1. april 1979 og senere.

1/10 1979:

Taktreguleringsordningens automatikdel forhøjes fra 50 til 75 pct.

1/1 1980:

Der indføres et ikke-pensionsgivende ureguleret tillæg på 480 kr. årlig på skalatrin 1-10.

1/4 1980:

Kommuner fra stedtillægssats 0 overføres til sats I.

2 dyrtidsportioner bortfalder ved lov. Der ydes kompensationstillæg til ansatte under 18 år, til elever mfl. over 18 år samt til ansatte på garantiløn.

1/4 1981:

Dyrtidsportioner forhøjes fra 60 til 90 øre pr. time.

Skalalønnen forhøjes med 2,75 pct.

Stedtillægssatserne ændres, idet afstanden mellem satserne forhøjes fra 2,65 til 2,75 pct. Herudover forhøjes sats I specielt til 3,75 pct.

Stedtillæg beregnes fremover også af det almindelige (tidligere uregulerede) pensionsgivende tillæg på 5.384 kr.

Taktreguleringsloftet ophæves også med virkning for taktreguleringstillæg, der er udløst før 1/4 1979.

Taktreguleringsordningens automatikdel forhøjes fra 75 til 80 pct.

Det ikke-pensionsgivende, uregulerede tillæg på 480 kr. på skalatrin 1-10 forhøjes til 1.080 kr., og der ydes et tilsvarende tillæg på 600 kr. på skalatrinene 1l-15.

1/4 1982:

Stedtillægsordningen udvides til også at omfatte skalatrin 40 og 41, og aftrapningsordningen ændres.

De ikke-pensionsgivende, uregulerede tillæg på skalatrin 1-10 og 11-15 forhøjes med 2.100 kr. Der ydes tilsvarende tillæg på skalatrin 16-18, 19, 20 og 21 på henholdsvis 2.100 kr., 1.400 kr., 700 kr. og 350 kr.

1/4 1983 - 31/3 1985:

Dyrtidsregulering suspenderes i perioden 1983-85, og taktregulering bortfalder ved lov.

Skalalønnen forhøjes med 5,43 pct. over 4 gange i perioden.

Der ydes på alle skalatrin et almindeligt pensionsgivende tillæg på i alt 4.800 kr., fordelt over 4 gange i perioden.

Endelig aftales følgende forenklinger af beregningsteknikken:

  1. Skalaløn, generelle og særlige tillæg samt det almindelige pensionsgivende tillæg på 5.384 kr. forhøjes med taktreguleringstillægget.
  2. Såvel det særlige pensionsgivende tillæg på 3 pct. som det særlige ikke-pensionsgivende tillæg på 1,5 pct. nedsættes til henholdsvis 2,8 pct. og 1,4 pct., og beregnes begge af det almindelige pensionsgivende tillæg på 5.384 kr., som forhøjet med taktreguleringstillæg udgør 6.827 kr. Tillægget på 1,4 pct. slås sammen med stedtillægget.

1/10 1984:

Den samlede faste løn forhøjes med 0,23 pct. i kraft af en i 1983 aftalt tilpasningsklausul. Reguleringen sker i modsætning til taktreguleringen af samtlige løndele, herunder dyrtidstillæg.

1/4 1985:

Der sker en forhøjelse med 1,75 pct. af den samlede faste løn (samme løndele som omfattet af tilpasningsklausulen + selve tilpasningstillægget).

Forhøjelsen sammenlægges teknisk med tilpasningstillægget til en ny løndel, der benævnes procentreguleringog som pr. 1/4 1985 udgør 1,9840 pct.

1/10 1985:

Suspensionen af dyrtidsregulering forlænges til og med reguleringen pr. 1/4 1987.

Der foretages en ekstraordinær regulering på 0,39 pct. af den samlede faste løn i medfør af en reguleringsordning, hvorefter 2/3 af en på det private arbejdsmarked konstateret merstigning automatisk overføres på den samlede faste løn. Det indebærer en forhøjelse af procentreguleringen til 2,3817 pct.

1/4 1986:

Der sker en forhøjelse af den samlede faste løn opgjort pr. 1. oktober 1984 med 1,25 pct. Procentreguleringen forhøjes herved til 3,6346 pct.

1/10 1986:

Den samlede faste løn forhøjes med 1,56 pct. i medfør af den ovennævnte reguleringsordning. Procentreguleringen udgør herefter 5,2513 pct. Dyrtidsreguleringen ophæves med virkning fra reguleringen pr. 1. oktober 1987.

1/4 1987:

Det pensionsgivende kronetillæg på 4.800 kr. forhøjes for skalatrin 1-37 med 1.350 kr. til i alt 6.150 kr.

Skalalønnen på skalatrin 38-53 forhøjes med 0,8 pct.

Det aftales, at procentreguleringen forhøjes til 8,5435 pct.

Herudover forhøjes procentreguleringen yderligere til 11,0400 pct., idet den samlede faste løn pr. 1. april 1987 forhøjes med 2,30 pct. i medfør af en aftalt reguleringsordning, hvorefter 80 pct. af en på det private arbejdsmarked konstateret merstigning automatisk overføres til den samlede faste løn.

1/4 1988:

Det pensionsgivende kronetillæg på 6.150 kr. forhøjes for skalatrin 1-37 med 1.600 kr. til i alt 7.750 kr.
Skalalønnen på skalatrin 38-53 forhøjes med 2,05 pct. (heri indeholdt forhøjelsen pr. 1/4 1987 med 0,8 pct.) i forhold til skalalønnen pr. 31. marts 1987.

Procentreguleringen forhøjes med 2,4857 procentpoint.

Der gennemføres følgende ændringer i stedtillægsordningen:

  • Stedtillægssats I fjernes. Kommuner i stedtillægsområde I henføres til stedtillægsområde II.
  • Stedtillægssats III og V forhøjes til 10,15 pct., henholdsvis 15,65 pct.
  • Aftrapningen af stedtillægget og af det pensionsgivende tillæg på 2,8 pct. ændres.

Herudover forhøjes procentreguleringen yderligere til 15,6373 pct., idet den samlede faste løn pr. 1. april 1988 forhøjes med 1,86 pct. i medfør af den aftalte reguleringsordning, hvorefter 72 pct. af en på det private arbejdsmarked konstateret merstigning automatisk overføres til den samlede faste løn.

1/4 1989:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,77 pct. af lønsummen pr. 31. marts 1989.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 16,5448 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1989 med 0,57 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 17,2091 pct.

1/4 1990:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,73 pct. af lønsummen pr. 31. marts 1989.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 18,0695 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1990 med 1,25 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 19,5454 pct.

1/4 1991:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,72 pct. af lønsummen pr. 31. marts 1991.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 20,4219 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1991 med 1,01 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 21,6382 pct.

Eventuelle dyrtidstillæg til særlige tillæg indregnes i grundbeløb. Generelle og særlige tillæg, der udgør 1000 kr. eller mere i årligt grundbeløb, afrundes til nærmeste hele 100 kr.

Lønrammesystemet udbygges med lønrammerne 41 og 42, der dog kun kan anvendes til individuel klassificering/omklassificering.

1/4 1992:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,03 pct. af lønsummen pr. 31. marts 1991.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 22,8922 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1992 med 1,16 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 24,3177 pct.

1/4 1993:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1993.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 24,9393 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1993 med 0,48 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 25,5390 pct.

1/4 1994:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,00 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1993.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 26,7822 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1994 med 0,40 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 27,2893 pct.

1/4 1995:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,7 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1995.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 28,1803 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1995 med 0,37 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 28,6546 pct.

1/4 1996:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,75 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1995.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 29,6093 pct. Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1996 med 1,07 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 30,9961 pct.

1/10 1996:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,8 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1995.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen, der herefter udgør 32,0144 pct.

1/4 1997:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,5 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1997.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 32,6745.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1997 med 0,95 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 33,9349 pct.

Procentreguleringen nulstilles, og grundbeløb omregnes til niveau 1. oktober 1997.

1/4 1998:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,9 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1997.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 0,8871 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1998 med 0,93 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 1,8254 pct.

Tjenestemandslønnens bestanddele sammenlægges til et nyt grundbeløb, der procentreguleres.

1/10 1998:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,5 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1997.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen, der herefter udgør 3,3039 pct.

1/4 1999:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,27 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1999.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 3,5828.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 1999 med 1,20 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 4,8258 pct.

1/4 2000:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,15 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1999.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 6,0138.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2000 med 0,29 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 5,7064 pct.

1/10 2000:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,48 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1999.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 6,2023.

1/4 2001:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 2,17 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1999.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 8,4440.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2001 med 0,93 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 9,4525.

1/10 2001:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,13 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 1999.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 10,6198.

1/4 2002:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,26 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2002.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 12,0136.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 11. april 2002 med 0,24 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 11,7448 pct.

1/4 2003:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,75 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2002.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 13,6806.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2003 med 0,21 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 13,4419 pct.

1/10 2003

Lønnen på skalatrin 51-55 forhøjes.

1/4 2004:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2002.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 15,4331.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2004 med 0,03 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 15,4677 pct.

1/10 2004:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,74 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2002.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 16,2863.

1/4 2005:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 2,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2005.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 18,9609.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2005 med 0,54 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 18,3185 pct.

1/4 2006

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,52 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2005.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 20,0861.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2006 med 0,56 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 19,4136 pct.

1/10 2006:

Lønnen på skalatrin 51 forhøjes.

1/1 2007:

Ved sammenlægning af kommuner med forskellige stedtillægssatser justeres de hidtidige satser, således at de pr. 1. januar 2007, 2008 og 2009 gradvist forhøjes til den højeste sats i den nye kommune.

1/4 2007:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,94 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2005.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 21,6696.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2007 med 0,10 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 21,7913 pct.

1/4 2008:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 3,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2008.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 25,8104.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2008 med 0,44 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 26,3640 pct.

1/4 2009:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 2,02 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2008.

Stigningen er inklusive 0,20 pct. som kompensation for personalegoder i den private sektor.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 28,8242.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2009 med 0,03 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 28,8628 pct.

1/8 2009:

Lønrammesystemet udbygges med lønramme 42+ (skalatrin 55+), der dog normalt kun kan anvendes til individuel klassificering/omklassificering.

1/10 2009:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,65 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2008.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 29,6544 pct.

1/4 2010:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 2,40 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2008.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 32,5774.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2010 med 1,14 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 31,0660 pct.

1/4 2011:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,48162 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2011.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 33,0079.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2011 med 1,46 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 31,0660 pct.

Procentreguleringen nulstilles, og grundbeløb omregnes til niveau 31. marts 2012.

1/4 2012:

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,67 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2012.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 1,67.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2012 med 0,36 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 1,3040 pct.

1/4 2013

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,82 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2013.

Stigningen udmøntes ved forhøjelse af procentreguleringen til 2,1347.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2013 med 0,81 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 1,3040 pct.

1/4 2014

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,8 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2013.

Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 2,1144 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceres den samlede faste løn pr. 1. april 2014 med 0,39 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 1,7162 pct.

1/4 2015

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,22 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.

Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 1,9400 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2015 med 0,23 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 2,1745 pct.

1/4 2016

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,8 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.

Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 2,9882.

Reguleringsordningen er suspenderet for opgørelsesåret 2014-2015, hvorfor der ikke sker en udmøntning pr. 1. april 2016.

1/4 2017

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,00 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.

Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 4,0054 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2017 med 0,23 pct.

Procentreguleringen udgør herefter i alt 4,2446 pct.

1/12 2017

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2015.

Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 5,7703 pct.

Som følge af det aftalte privatlønsværn kan der ske modregning i de generelle lønstigninger pr. 1. december 2017. Den eventuelle nedjustering forudsætter, at det nødvendige datagrundlag foreligger, og foretages snarest muligt derefter. Nedjusteringen har udelukkende betydning for fremtidige lønudbetalinger. Det betyder, at procentreguleringen er foreløbig.

1/4 2018

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 6,6165 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2018 med 0,33 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 6,9683 pct.

1/10 2018

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,50 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 7,4972 pct.

1/4 2019

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 8,8722 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning faldt den samlede faste løn pr. 1. april 2019 med -0,35 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 8,4911 pct.

1/10 2019

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,86 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 9,4007 pct.

1/4 2020

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,46 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 10,9449 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceredes den samlede faste løn pr. 1. april 2020 med -0,56 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 10,3236 pct.

1/2 2021

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,68 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018. Som følge af den aftalte reguleringsordning reduceredes den samlede faste løn pr. 1. februar 2021 med -0,74 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 10,2211 pct.

1/4 2021

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,80 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 11,1029 pct.

1/10 2021

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 11,4336 pct.

1/4 2022

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,19 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 12,7452 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2021 med 0,59 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 13,4104 pct.

1/10 2022

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,30 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 13,7411 pct.

1/4 2023

Lønnen forhøjes generelt svarende til 1,48 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 15,3724 pct.

Som følge af den aftalte reguleringsordning forhøjes den samlede faste løn pr. 1. april 2023 med 0,14 pct. Procentreguleringen udgør herefter i alt 15,5339 pct.

1/10 2023

Lønnen forhøjes generelt svarende til 0,35 pct. af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021. Stigningen udmøntes ved en forhøjelse af procentreguleringen til 15,9197 pct.