10.12. Aflønning af pensionerede

Cirk. 5/8 2014 har ophævet det tidligere gældende cirk. 17/4 1998 om aflønning af pensionerede.

Ophævelsen af cirkulæret indebærer ingen ændringer med hensyn til ansættelsesmyndighedernes kompetence til at fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene i forbindelse med ansættelse af pensionister.

Aftale vedrørende overenskomstdækning af pensionerede

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, CFU og Akademikerne har pr .1 juni 2022 indgået aftale om overenskomstdækning af pensionerede.

Aftalen omfatter pensionerede tjenestemænd mfl., som hidtil har været undtaget fra de statslige (fælles)overenskomsters- og organisationsaftalers dækningsområder, og som derfor er blevet ansat efter individuel kontrakt. Fremover vil de blive ansat i henhold til den relevante (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale med tilhørende pensionsbestemmelser. Såfremt ansættelsen ikke er omfattet af en (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale, ansættes pensionerede fortsat efter en individuel kontrakt.

Aftalen omfatter pensionerede, som faktisk og reelt er fratrådt deres oprindelige ansættelse.

Allerede ansatte pensionister, som er ansat på individuel kontrakt, overgår til ansættelse efter den relevante (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale snarest muligt, dog senest fra den 1. januar 2023.