10.12. Aflønning af pensionerede

Pensionerede er omfattet af de statslige (fælles)overenskomsters og organisationsaftalers dækningsområder, jf. Skm. cirk. 11/5 2022 om aftale om overenskomstdækning af pensionerede.

Ved pensionerede forstås både pensionerede tjenestemænd og overenskomstansatte mfl., der modtager pension fra en pensionsordning, som det offentlige har indbetalt pensionsbidrag til.

Det er en forudsætning for ansættelse af pensionerede efter (fælles)overenskomsten og organisationsaftalen, at der er sket en faktisk og reel fratræden.

Såfremt ansættelsen ikke er omfattet af en (fælles)overenskomst og organisationsaftale, ansættes pensionerede efter en individuel kontrakt, hvor løn- og ansættelsesvilkår fastsættes ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende selv. Hvis den samlede løn svarer til eller overstiger lønrammelønnen for en tjenestemandsstilling i lønramme 37, skal løn- og ansættelsesvilkårene godkendes af Finansministeriet (Økonomistyrelsen), se PAV kap. 1.

Der skal knyttes en pensionsordning til ansættelsen med indbetaling af pensionsbidrag, der skal være på niveau med pensionsbidraget i sammenlignelige (fælles)overenskomster og organisationsaftaler. Indbetaling af pensionsbidrag kan dog undlades for ansatte på individuelle kontrakter, hvis ansættelsen ikke varer ud over 12 måneder, eller hvis der er tale om få timers beskæftigelse om ugen. I disse tilfælde udbetales pensionsbidraget som løn.