4.4.1. Begrænset konflikt

I specielle tilfælde er der adgang til at iværksætte en begrænset konflikt, selv om en overenskomst er indgået.

Det fremgår af Skm. cirk. 20/12 2021 om overenskomst for Akademikere i staten, bilag 8, III, litra B) interessetvister, 5. afsnit, at i de tilfælde, hvor uenigheden vedrører tillægsfastsættelse i forbindelse med nyansættelser eller væsentlige stillingsændringer, dvs. hvor der er tale om en egentlig forfremmelse (typisk efter stillingsopslag), eller hvor ændringen har et sådant omfang, at den kan sidestilles med ansættelse i ny stilling, opretholdes dog den hidtil gældende praksis.

Formuleringen "opretholdes dog den hidtil gældende praksis" betyder, at der under visse betingelser kan varsles arbejdsstandsning for eller blokade af den pågældende stilling.

Rækkevidden af denne konfliktadgang er ikke efterprøvet i retspraksis efter overgangen til nyt lønsystem.